Firma

Pierwsze informacje dotyczące tzw. split paymentu VAT

Maj 8th, 2017|

Split payment, czyli płatność podzielona, polega na tym, że kwota netto wskazana na fakturze trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota VAT wynikająca z tej faktury jest płacona na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Wdrożenie takiego mechanizmu miałoby szansę na znaczne ograniczenie wyłudzeń podatku VAT.

Jednak dla (uczciwych) przedsiębiorców split payment oznacza […]

 • Permalink Gallery

  Włochy wprowadzają preferencyjny sposób opodatkowania dla bogatych

Włochy wprowadzają preferencyjny sposób opodatkowania dla bogatych

Marzec 20th, 2017|

Na przełomie 2016 i 2017 roku Włosi wprowadzili system opodatkowania, który ma skłonić zagraniczne majętne osoby do przeprowadzenia się na Półwysep Apeniński (i płacenia tam podatków). Główne cechy preferencyjnego systemu opodatkowania wprowadzonego przez Włochy są następujące:

– brak opodatkowania dochodów pochodzących ze źródeł położonych poza Włochami (dochody osiągnięte we Włoszech […]

 • Permalink Gallery

  Uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Marzec 4th, 2017|

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 stycznia 2013 r. (III CZP 57/12) usystematyzowała rozbieżne...
 • Permalink Gallery

  Możliwość wypłaty zysku w trakcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Możliwość wypłaty zysku w trakcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Marzec 1st, 2017|

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to proces, który ma zmierzać do zakończenia prowadzenia przez nią działalności, spłaty jej zobowiązań, ściągnięcia wierzytelności a także do podziału ewentualnego majątku spółki, który pozostanie po zakończeniu likwidacji pomiędzy jej wspólników. Wspólnicy decydując się na rozpoczęcie likwidacji, która może trwać nawet kilka lat, nie […]

Reorganizacja struktury administracji skarbowej

Luty 2nd, 2017|

1 marca 2017 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 zwana dalej „u.k.a.s”).
Obecnie funkcjonująoddzielne służby: celna, podatkowa i kontroli skarbowej, zatem administracja rządowa jest rozproszona między trzy służby. Od 1 marca powstanie jeden […]

Powrót do idei tzw. split payment w VAT

Styczeń 27th, 2017|

Dążąc do uszczelnienia systemu podatkowego rząd wraca do pomysłu „płatności podzielonej” w VAT. Podział polegałby na tym, że płatność za fakturę (kwota netto plus VAT) nie trafiałaby w całości na konto sprzedawcy, lecz sprzedawca otrzymywałby jedynie kwotę netto. Podatek VAT byłby natomiast płacony bezpośrednio na konto urzędu skarbowego. Wprowadzenie […]

 • Permalink Gallery

  Nowe zasady wynagradzania menedżerów w spółkach użyteczności publicznej

Nowe zasady wynagradzania menedżerów w spółkach użyteczności publicznej

Styczeń 26th, 2017|

W dniu 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 9 czerwa 2016 r. o zasadach kształtowania osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.). Powyższy akt prawny wprowadza istotne zmiany w dotychczasowych zasadach wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych podmiotów o szczególnym […]

„Prokura łączna niewłaściwa” jednak dopuszczalna

Styczeń 16th, 2017|

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana Kodeksu cywilnego na mocy której, spółki handlowe znów mogą ustanawiać „prokurę łączną niewłaściwą”.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców znowelizowała art. 109⁴ Kodeksu cywilnego poprzez doprecyzowanie, że prokura może obejmować […]

Zakaz konkurencji Członka Zarządu

Styczeń 13th, 2017|

Członek Zarządu spółki kapitałowej, zgodnie z dyspozycją przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, posiada zakaz uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej albo jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenia w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje również udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej […]

 • Permalink Gallery

  Koniec anonimowości akcjonariuszy spółek niepublicznych ?

Koniec anonimowości akcjonariuszy spółek niepublicznych ?

Styczeń 9th, 2017|

W spółce akcyjnej (i komandytowo-akcyjnej) akcje mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. W krajowym rejestrze sądowym nie ma obowiązku ujawniania danych akcjonariuszy, niezależnie od tego, jakie akcje posiadają (za wyjątkiem sytuacji gdy wszystkie akcji przypadają wyłącznie jednemu podmiotowi). O ile jednak w księdze akcyjnej spółki niepublicznej umieszczone […]

Sadkowski i Wspólnicy
wpisz adres e-mail: