Fundusz inwestycyjny z państwa nienależącego do UE zwolniony z podatku od dywidend

Przepisy o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów niezgodne z Konstytucją
1 sierpnia 2014
Koniec SKA to nie koniec optymalizacji
7 sierpnia 2014

Fundusz inwestycyjny z państwa nienależącego do UE zwolniony z podatku od dywidend

W wyroku z 3 czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1702/12) orzekł, że wypłata dywidendy przez polską spółkę kapitałową na rzecz funduszu inwestycyjnego mającego siedzibę w państwie nienależącym do Unii Europejskiej jest zwolniona z tzw. podatku u źródła (19% lub stawka wynikająca z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). NSA powołał się na interpretację przepisów unijnych zastosowaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 10 kwietnia b.r. (C-190/12) w sprawie przeciw Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Zwolnienie znajduje zastosowanie ze względu na brzmienie art. 63 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym ‘zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapitału między Państwami Członkowskimi oraz między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi’. Przepis ten zawiera zobowiązanie państw UE (a zatem także Polski) do niestosowania środków ograniczających przepływ kapitału nie tylko wobec innych państw UE, ale także państw trzecich (niezależnie czy takie państwa trzecie zapewniają analogiczny przywilej państwom UE).

Istotna jest również informacja, że polska ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje zwolnienie z opodatkowania dla funduszy inwestycyjnych działających na podstawie polskiej ustawy o funduszach inwestycyjnych, jak również funduszy inwestycyjnych z państw UE i EOG spełniających określone warunki.

Mając na uwadze treść art. 63 ust. 1 oraz zwolnienie z opodatkowania przewidziane dla funduszy inwestycyjnych z Polski i państw UE/EOG, NSA uznał, że brak zwolnienia dla funduszy z państw trzecich stanowi niedozwolone ograniczenie w przepływie kapitału.

Wyrok NSA stanowi dobry argument dla funduszy inwestycyjnych z państw nienależących do UE, które zapłaciły podatek od dywidend otrzymanych z polskich spółek kapitałowych, przy ubieganiu się o zwrot tego podatku (dotyczy okresu nieprzedawnionego).

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: