Projekt klauzuli o unikaniu opodatkowania

Koniec SKA to nie koniec optymalizacji
7 sierpnia 2014
Dywidendy z Cypru przez Słowację bez podatku tylko do końca 2014 r.
11 sierpnia 2014

Projekt klauzuli o unikaniu opodatkowania

Ministerstwo Finansów udostępniło projekt ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej zawierający m.in. proponowaną treść klauzuli o unikaniu opodatkowania (tzw. klauzula anty-abuzywna).

Zgodnie z projektem, art. 25a Ordynacji podatkowej miałby brzmieć następująco: „Unikaniem opodatkowania jest zastosowanie, w sposób zamierzony, sztucznej konstrukcji prawnej, której celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną.”

Dalsze proponowane przepisy zawierają doprecyzowanie niektórych sformułowań użytych w art. 25a i następnych (‘konstrukcja prawna’, pojęcie ‘sztuczności’ konstrukcji prawnej, ‘znaczna korzyść podatkowa’, pojęcie ‘typowej’ konstrukcji prawnej). Przepisy nie wyjaśniają jednak m.in. co należy rozumieć przez korzyść podatkową ‘nieprzewidzianą w przepisach prawa podatkowego’.

Z przepisów wynika, że zastosowanie sztucznej konstrukcji prawnej nie będzie się wiązało z negatywnymi konsekwencjami dla podatnika jeżeli wykaże on, że „istniały inne ważne względy lub istotne korzyści ekonomiczne lub biznesowe uzasadniające zastosowanie w okolicznościach konkretnej sprawy” takiej konstrukcji.

Projekt zawiera również propozycję przepisów dotyczących opinii zabezpieczających. Opinie te, wydawane przez Ministra Finansów na wniosek zainteresowanego, zawierałyby ocenę czy opisana we wniosku konstrukcja prawna stanowi unikanie opodatkowania. Zasady funkcjonowania opinii byłyby zbliżone do znanych już podatnikom opinii indywidualnych. Minister miałby jednak więcej czasu na wydanie opinii (6 miesięcy zamiast trzech), a opłata od wniosku wynosiłaby 15 tys. zł lub – w przypadku gdy chociaż jedna czynność w ramach planowanej konstrukcji ma zostać zawarta z nierezydentem lub podmiotem kontrolowanym/zarządzanym przez nierezydenta – 30 tys. zł (a nie 40 zł).

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: