Osoby fizyczne ze znacznym zyskiem w spółkach komandytowych muszą przygotować się na zmiany podatkowe

Dywidendy z Cypru przez Słowację bez podatku tylko do końca 2014 r.
11 sierpnia 2014
Wierzytelność otrzymana w związku z likwidacją spółki osobowej – nowe zasady
14 sierpnia 2014

Osoby fizyczne ze znacznym zyskiem w spółkach komandytowych muszą przygotować się na zmiany podatkowe

Uchwalone w czerwcu b.r. przez Sejm zmiany do ustawy o CIT i PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., zmodyfikowały zakres transakcji objętych obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Mianowicie, taki obowiązek ma powstawać również w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną z podmiotem powiązanym, jeżeli wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 50.000 euro (jeżeli jedną ze stron umowy będzie podmiot z ‘raju podatkowego’ – 20.000 euro). Spółkami, w stosunku do których znajdą zastosowanie nowe przepisy są: spółka cywilna, jawna, partnerska i komandytowa.

Dokumentacja cen transferowych to dokument zawierający informacje o transakcji wymagane przez ustawy podatkowe, w tym m.in. określenie funkcji, jakie będą spełniać podmioty uczestniczące w transakcji, określenie przewidywanych kosztów związanych z transakcją, jak również opis metody i sposobu kalkulacji zysków.

Istotny jest zwłaszcza ten ostatni element. Celem uchwalonych zmian jest bowiem zwiększenie kontroli władz skarbowych nad warunkami, na których zawierane są umowy spółek niebędących osobami prawnymi. Spółki te są ‘transparentne’ podatkowo – nie są podatnikami podatku dochodowego, zyski osiągane przez te spółki podlegają opodatkowaniu u ich wspólników (osób fizycznych i prawnych) w proporcji określonej w umowie spółki.

Organy podatkowe chcą przeciwdziałać sytuacjom, w których np. dochody z działalności popularnej spółki komandytowej są sztucznie przypisywane do wspólnika rozliczającego stratę podatkową z lat ubiegłych, a nie do wspólnika wykazującego dochody i płacącemu podatek.

Nie jest to jedyna planowana zmiana przepisów dotycząca cen transferowych w kontekście spółek osobowych. Uchwalone zmiany przewidują również, że zasada, iż podmioty powiązane powinny zawierać ze sobą transakcje na warunkach rynkowych będzie się stosowała także w przypadku zawierania transakcji pomiędzy spółką osobową a jej wspólnikiem.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: