Przepisy o zabezpieczaniu zobowiązań podatkowych będą doprecyzowane

Pomysły Ministerstwa Finansów na usprawnienie procedur wydawania interpretacji podatkowych
25 sierpnia 2014
Czy musisz złożyć sprawozdanie finansowe za „niepełny” rok obrotowy spółki?
5 września 2014

Przepisy o zabezpieczaniu zobowiązań podatkowych będą doprecyzowane

Zmiany do Ordynacji Podatkowej zaproponowane przez rząd w ramach tzw. dużej nowelizacji tej ustawy dotyczą również kwestii zabezpieczania zobowiązań podatkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepis wprowadzający możliwość doręczenia zarządzenia o zabezpieczeniu wraz z decyzją o zabezpieczeniu, jeżeli brak takiego doręczenia mógłby utrudnić lub udaremnić dokonanie zabezpieczenia.

W uzasadnieniu do projektu wskazano na wątpliwości pojawiające się w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów co do kolejności doręczania podatnikowi dokumentów związanych z egzekucją. Mianowicie, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w wyrokach sądów administracyjnych decyzja o zabezpieczeniu powinna być doręczona nie później niż zarządzenie o zabezpieczeniu. Jak wynika z uzasadnienia, wprowadzona zmiana ma umożliwić organom podatkowym skuteczniejsze przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, a konkretnie „wyzbywaniu się składników majątkowych przez podatników, którym doręczono decyzję o zabezpieczeniu”.

Dla usprawnienia procesu zabezpieczania odpowiedzialności osób trzecich (np. członków zarządu spółek kapitałowych odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe tych spółek) w projekcie proponuje się również doprecyzowanie przepisów dotyczących momentu wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu (wszczęcie postępowania egzekucyjnego zamiast bezskuteczności egzekucji w całości lub w części). (jp)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: