Giganci podatkowej optymalizacji na celowniku Komisji Europejskiej

Rządy kładą kres płatnościom gotówkowym
10 października 2014
Rekomendacje MG dla nowej Ordynacji podatkowej
15 października 2014

Giganci podatkowej optymalizacji na celowniku Komisji Europejskiej

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska wszczęła szczegółowe dochodzenie mające wyjaśnić, czy decyzja luksemburskich władz podatkowych z 2003 r. dotycząca opodatkowania europejskich zysków korporacji Amazon narusza unijne zasady pomocy państwa na rzecz wybranych przedsiębiorstw.

Punktem wyjścia kwestionowanego przez Komisję schematu „racjonalizującego” opodatkowanie europejskiej części działalności firmy jest zgodna z prawem kumulacja zysków grupy Amazon ze sprzedaży internetowej dokonywanej na terytorium całej Europy, w utworzonej w Luksemburgu spółce Amazon EU Sàrl. Badany przez Komisję schemat opiera się ponadto na umieszczeniu praw własności intelektualnej grupy Amazon w transparentnej podatkowo spółce osobowej prawa luksemburskiego – Amazon Europe Holding Technologies SCS. Prowadząca sprzedaż spółka Amazon EU Sàrl regularnie wypłaca spółce osobowej należności licencyjne z tytułu korzystania z praw własności intelektualnej, m.in. znaków towarowych i informatycznych systemów sprzedaży online. Wydatki ponoszone przez Amazon EU Sàrl w formie wewnątrzgrupowych należności licencyjnych są co roku niemal równe wartości zysków tej spółki, co skutkuje symbolicznym opodatkowaniem działalności grupy Amazon z tytułu wszystkich dochodów europejskich (notując w latach 2006-2010 sprzedaż o wartości 23 mld EUR, luksemburska spółka wykazała dochód w wysokości 55 mln EUR, z tytułu którego uiściła podatek dochodowy w wysokości 15 mln EUR). Wdrożenie struktury luksemburskiej umożliwiło ponadto, zgodnie z wyliczeniami amerykańskiej komisji rządowej SEC, zmniejszyć efektywny poziom opodatkowania Amazon.com Inc w USA z 49,6% w 2006 r. do 23,5% w 2010 r.

Komisja Europejska w danej sprawie nie podważyła zasad systemu podatkowego Luksemburga, lecz jedynie selektywne stosowanie regulacji dotyczących cen transferowych, które faworyzuje określony podmiot. Zasady rozliczeń cen transferowych dotyczących płatności licencyjnych między luksemburskimi spółkami z grupy Amazon, które zostały zaakceptowane przez władze podatkowe Luksemburga w drodze decyzji organu podatkowego, mogą naruszać, w opinii Komisji, art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczący niedozwolonej pomocy państwa.

Dodać można, że stosowanie przez Luksemburg przez wiele lat, niezgodnie z prawem unijnym, obniżonej do 3% stawki VAT na e-booki, wydaje się być również elementu zachęt podatkowych adresowanych do firmy Amazon, niekwestionowanego lidera na rynku wydawnictw elektronicznych.

Rozpoczęcie przez Komisję pogłębionej procedury wyjaśniającej w sprawie amerykańskiego giganta internetowej sprzedaży detalicznej wprowadziło tę firmę do elitarnego grona, do które w czerwcu tego roku trafiły firmy Apple, Starbucks oraz Fiat Trade and Finance, podejrzewane o zawarcie preferencyjnych układów podatkowych kolejno z Irlandią, Holandią i Luksemburgiem. Analiza powyższych spraw ma potwierdzić, czy uzyskiwanie przez ww. korporacje olbrzymich oszczędności podatkowych jest efektem korzystania nie tylko z atrakcyjnych reżimów prawnopodatkowych, których efekt jest potęgowany wykorzystaniem instrumentów planowania podatkowego, lecz również zawarciem przez te podmioty szczególnych układów z rządami państw, konkurujących między sobą w dany, niedozwolony przez prawo unijne sposób.

Niezależnie od tego czy i w jakim rozmiarze oszczędności podatkowe ww. korporacji były uzależnione od układów z rządami poszczególnych państw, całkowite kwoty tych oszczędności niewątpliwie kształtują opinię publiczną europejskich społeczeństw (przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji) oraz nadają ton działaniom rządów i Komisji Europejskiej. W rezultacie państwa europejskie, osobno lub wspólnie w ramach struktur UE lub OECD, sukcesywnie dążą do zmiany zasad opodatkowania, które zgodnie z prawem mogą nieść wymierne korzyści podatkowe również małym i średnim przedsiębiorstwom.

Komisja Europejska potwierdziła natomiast, że wkrótce powinny zostać wszczęte analogiczne postępowania wyjaśniające wobec kolejnych międzynarodowych korporacji. Zakłada się, że znaczna liczba spraw prowadzonych przez Komisję Europejską będzie dotyczyć układów, które mogły być zawarte przez globalne przedsiębiorstwa z rządem Luksemburga. Powyższe postepowania mogą okazać się niewygodnym testem dla Jean-Claude Junckera, który z początkiem listopada obejmie stanowisku szefa Komisji Europejskiej, polityk ten bowiem, w związku z pełnieniem nieprzerwanie w latach 1995-2013 funkcji premiera rządu Luksemburga, uznawany jest za architekta preferencyjnego systemu podatkowego tego państwa. (pd)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: