NIP i REGON szybciej. Nowelizacja ustawy o KRS wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy o CFC przekazana do Prezydenta RP
23 października 2014
Zmiany w VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych od 2015 roku
27 października 2014

NIP i REGON szybciej. Nowelizacja ustawy o KRS wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

1 grudnia 2014 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wynikają z niej ważne zmiany w zakresie regulacji dotyczących procedur rejestracyjno-ewidencyjnych związanych z rozpoczynaniem działalności. Zmiany są poważne – dotyczą czterech ustaw: ustawy o KRS; ustawy o statystyce publicznej; ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany mają spowodować, że rejestracja rzeczywiście będzie odbywała się w jednym okienku.

Przyjęte rozwiązania mają na celu uproszczenie reguł funkcjonowania tzw. „jednego okienka”, które w obowiązującym stanie prawnym w sposób niewystarczający realizują postulat sprawnego i pozbawionego nadmiernych formalności, procesu rozpoczynania działalności gospodarczej. Zdaniem inicjatorów nowelizacji obecnie, pomimo przyjętych zmian, przedsiębiorcy nadal są zobowiązani do wypełniania wielu formularzy zawierających te same treści na potrzeby różnych organów państwa, a sądy rejestrowe obciążone dodatkową pracą stały się de facto pośrednikiem w przekazywaniu korespondencji do innych urzędów.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

  • Nowym podmiotom składającym wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego będzie automatycznie nadawany numer NIP oraz numer REGON. Ma to skrócić czas oczekiwania na zarejestrowanie w KRS. Nowo powstający podmiot nie będzie również zobowiązany do przekazywania urzędowi skarbowemu za pośrednictwem sądu rejestrowego umowy spółki i dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu.
  • Zostanie wprowadzona wymiana danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi KRS i organów administracji publicznej, co nastąpi poprzez automatyczne zasilanie prowadzonych przez organy administracji publicznej ewidencji lub rejestrów danymi o treści wpisu w KRS, bezpośrednio po dokonaniu wpisu w tym rejestrze i po jego każdorazowej zmianie.
  • Podmioty wpisane do KRS będą zobowiązane w ciągu 21 dni od rejestracji złożyć w urzędzie skarbowym formularz uzupełniający, podając w nim dane, które nie były jeszcze znane w momencie rejestracji (np. numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych, przeważający rodzaj działalności statutowej). Podmiot będzie zgłaszać je na jednym formularzu w urzędzie skarbowym, a ten przekaże dane do GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej.
  • Zmienią się formularze KRS. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz szczegółową treść wpisów w tych rejestrach – formularz zgłoszeniowy będzie zawierać pakiet danych uzupełniających na potrzeby wszystkich ewidencji i rejestrów objętych zasadą jednego okienka. Rozporządzenie ma zostać wydane przed 1 grudnia 2014 r., tak, aby mogło wejść w życie razem z nowym brzmieniem ustawy.
  • Ulegnie redukcji liczba podlegających wpisowi do KRS przedmiotów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – wpis nie może obejmować więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Podmioty już zarejestrowane w KRS, będą zobowiązane zaktualizować (za pomocą formularza KRS-ZM) informacje o przeważającym przedmiocie działalności gospodarczej na poziomie podklasy przy pierwszym wniosku o zmianie danych, ale nie później niż w ciągu 5 lat od momentu wejścia w życie ustawy.

(mm)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: