Uchylona interpretacja Ministra Finansów w sprawie przymusowego wykupu akcji

Zmiany w VAT dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych od 2015 roku
27 października 2014
Ustawa o CFC już podpisana i opublikowana
30 października 2014

Uchylona interpretacja Ministra Finansów w sprawie przymusowego wykupu akcji

Dnia 19 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację Ministra Finansów dotyczącą możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej w lipcu 2012 r. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie akcji stanowiących 4.73% kapitału zakładowego tejże spółki. Wszystkie akcje miał wykupić akcjonariusz większościowy. Spółka poniosła pewne koszty w związku z tym procesem m.in. koszty wyceny akcji, koszty ogłoszeń prasowych oraz ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty opłat skarbowych i koszty związane z usługami świadczonymi przez dom maklerski. Spółka uznała, iż niniejsze koszty stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej w celu ustalenia, czy ww. koszty mogą być kosztem uzyskania przychodu. Dnia 26 listopada 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej wydał pozytywną opinię do interpretacji indywidualnej.

Minister Finansów powołując się na przepisy kodeksu spółek handlowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych uznał jednak tę interpretację za nieprawidłową i na podstawie art. 14e §1 Ordynacji podatkowej, zmienił ją z urzędu. Uzasadniając zmianę swojego stanowiska organ podatkowy stwierdził, iż wydatki poniesione w związku z przymusowym wykupem akcji nie są związane z przychodem uzyskanym przez spółkę, bowiem służą jedynie realizacji celów akcjonariuszy tej spółki (nr DD10/033/74/MZO/13/RWPD-13437).

Dnia 19 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 829/14) uchylił interpretację Ministra Finansów i za poprawne uznał wcześniejsze, korzystne dla podatników, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

WSA potwierdził, iż wydatki jakie spółka ponosi w związku z przymusowym wykupem akcji stanowią obowiązkowe koszty jej funkcjonowaniem jako spółki akcyjnej. Wyrok jest nieprawomocny. (pi)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: