Sejm pracuje nad ułatwieniem działalności gospodarczej – zmiany w PIT i CIT

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem społecznym od 2015 roku
7 listopada 2014
Podatek od przychodów ze źródeł nieujawnionych – czy będzie 10 letnie przedawnienie?
13 listopada 2014

Sejm pracuje nad ułatwieniem działalności gospodarczej – zmiany w PIT i CIT

Trwają prace parlamentarne nad nowelizacją szeregu ustaw, mającą na celu poprawienie warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Zmiany te dotyczą m.in. procedur kontrolnych w polskich portach morskich, prawa celnego, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa ochrony środowiska, administrowania danymi osobowymi oraz przepisów regulujących podpis elektroniczny. Zostaną one wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która została już uchwalona przez Sejm i czeka obecnie na rozpatrzenie przez Senat i podpis prezydenta.

Wśród proponowanych nowelizacji przewidziano między innymi zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w zakresie uproszczenia rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pośrednictwem kasy rejestrującej. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nowelizacja dotyczy ponadto rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych, zwolnienia z podatku świadczenia polegającego na dowozie pracowników do zakładu pracy przez pracodawcę, jak również wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej otrzymanego przez osobę niezamożną.

W przypadku uproszczenia w rozliczeniach podatkowych, proponowane przepisy przewidują dla podatników PIT i CIT prowadzących działalność gospodarczą wprowadzenie rozwiązania pozwalającego im na wybór nowej metody ustalania przychodu, na podstawie której w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uważano dzień pobrania wpłaty. Wybór tej metody będzie obwarowany pisemnym zawiadomieniem właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje wprowadzenie zasad ustalania przychodu pracowników z tytułu nieodpłatnego udostępnienia im przez pracodawców samochodu służbowego do celów prywatnych. Zgodnie z planowaną regulacją, przychód pracownika będzie ustalany ryczałtowo w wysokości 250 złotych miesięcznie (w przypadku samochodów o pojemności silnika do 1600 m3) lub 400 złotych miesięcznie (w przypadku samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 m3). Jak wskazano w uzasadnieniu projektowanej regulacji, przy stawce podatkowej 18% dla samochodów o pojemności silnika do 1600 m3 oznacza to kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast dla samochodów o wyższej pojemności silnika – 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość powyższego świadczenia będzie ustalana za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwot.

Kolejnym ułatwieniem dla pracodawców, jak i pracowników, będzie wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy autobusem. Zdaniem ustawodawcy, zapewnienie darmowego transportu przez pracodawcę stanowi jeden z czynników decydujących o podjęciu pracy w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych. Należy zastrzec, że wprowadzany przepis art. 21 ust. 1 pkt 14a stanowi, że zwolnieniu podlega wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Wspomniany przepis prawa drogowego zawiera definicję autobusu jako pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Oznacza to, że wprowadzanym zwolnieniem nie będzie obecnie objęte organizowanie dowozu innymi formami transportu zbiorowego.

Końcowo należy zauważyć, że wyżej przedstawione nowelizacje przepisów prawa podatkowego stanowią jedynie niewielki wycinek zmian wprowadzanych obecnie rozpatrywaną ustawą. Z punktu widzenia całości regulacji, niezmiernie istotne są przepisy skracające czas trwania kontroli granicznych w polskich portach morskich. Wymienić można również zmiany w prawie pracy umożliwiające zachowanie ważności okresowego orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy oraz nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług znoszącą obowiązek uzyskiwania od organu podatkowego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT. (łd)

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: