Czy wejście w życie nowelizacji ustawy o KRS będzie rzeczywiście odczuwalne dla przedsiębiorcy?

Ministerstwo Finansów straszy
4 grudnia 2014
Wejście w życie przepisów CFC coraz bliżej
9 grudnia 2014

Czy wejście w życie nowelizacji ustawy o KRS będzie rzeczywiście odczuwalne dla przedsiębiorcy?

Dnia 1 grudnia 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zasadnicze zmiany, jakie zostały wprowadzone wraz z ustawą nowelizującą dotyczą organizacji wydawania spółkom identyfikatora podatkowego NIP, numeru identyfikacyjnego REGON oraz ilości możliwych do wskazania przez podmioty składające wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, pozycji przedmiotu działalności (PKD).

Dotychczas, przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego, zobowiązany był złożyć odpowiedni wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w celu uzyskania wpisu spółki do rejestru, jak również załączenia do ww. wniosku odpowiednich formularzy, celem dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego w urzędzie skarbowym oraz urzędzie statystycznym, a tym samym uzyskania numeru NIP oraz REGON.

Cała procedura, biorąc pod uwagę konieczność przesyłania pomiędzy Sądem a właściwymi urzędami formularzy rejestracyjnych trwała od 3 tygodni do nawet kilku miesięcy.

Zmiana wprowadzona przez ustawodawcę od dnia 1 grudnia b. r. miejmy nadzieję, znacznie usprawni pracę Sądu, jak również przyspieszy procedurę rejestracyjną, a w konsekwencji, umożliwi przedsiębiorcom sprawniejszy start bowiem zgłoszenie przez nowo zawiązany podmiot wniosku głównego do rejestru przedsiębiorców KRS będzie równoznaczne ze zgłoszeniem wniosków o nadanie numeru NIP oraz REGON.

Czyżby zasada jednego okienka, miała w końcu wejść rzeczywiście w życie?

Biorąc pod uwagę, że „nowa” procedura opiera się na złożeniu jednego, a nie minimum trzech formularzy, a sąd rejestrowy bazując na danych ujawnionych we wniosku głównym, przekaże je drogą elektroniczną do właściwych urzędów, tak aby urzędy miały możliwość równolegle z sądem poddać analizie przesłane przez wnioskodawcę formularze oraz zadecydować o nadaniu odpowiednich numerów identyfikacyjnych, miejmy nadzieję że tak.

Ostatecznie przedsiębiorca wraz z postanowieniem Sądu o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców ma otrzymać numer NIP oraz REGON.

Ponadto, dzięki powyższej nowelizacji przedsiębiorca nie jest już zobowiązany do przedkładania dokumentów, takich jak umowa/statut spółki, dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu, siedziby spółki w dwóch egzemplarzach (zarówno do Sądu jak i urzędu skarbowego). Od 1 grudnia 2014 r. umowę lub statut spółki załącza się w jednym egzemplarzu, natomiast dokument będący poświadczeniem tytułu prawnego do lokalu, dosyła na wezwanie urzędu.

Pozostałe informacje, które wcześniej zamieszczane były w formularzach do urzędu skarbowego oraz urzędu statystycznego będą uzupełniane przez przedsiębiorcę poprzez złożenie w ciągu 21 dni od dnia rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców formularza uzupełniającego.

Kolejnym usprawnieniem jest kwestia zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca nie będzie już zobowiązany do przygotowania oddzielnych formularzy do ZUS’u, ponieważ te informacje organ uzyska od urzędu skarbowego w ramach automatycznego przekazywania danych.

Niezwykle istotny jest również fakt, że powyżej przedstawione ograniczenia w ilości załączonych dokumentów i formularzy, jak i usprawnione procedury wzajemnego „elektronicznego przekazywania danych” odnoszą się zarówno do rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców jak i rejestracji zmian danych podmiotu w rejestrze.

W odniesieniu natomiast do zgłaszania przez spółki przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza modyfikację w tym zakresie, polegającą na konieczności ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, co wcześniej było uwzględniane w formularzach składanych do urzędów, a teraz zostanie poprzez system teleinformatyczny przekazane zarówno do urzędu skarbowego, jak i urzędu statystycznego.

W związku z powyższym, należy również pamiętać, że na podmiotach już zarejestrowanych ciąży obowiązek, przy pierwszym składanym wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie Ustawy, zgłosić dane o przeważającym przedmiocie działalności na poziomie podklasy.

Wyżej wymienione zmiany jak i inne wynikające z ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dają podstawę, aby sądzić, że prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie rozpoczęcie jej prowadzenia będzie odbywało się znacznie sprawniej i bardziej komfortowo zarówno finansowo jak i organizacyjnie dla przedsiębiorcy.

O autorze:

Martyna Koniecko
m.koniecko@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: