Od 2015 roku coraz więcej podatników musi posiadać kasy fiskalne

Ryczałt 8.5% czy podatek według skali?
9 stycznia 2015
Wynajem a kasa fiskalna
21 stycznia 2015

Od 2015 roku coraz więcej podatników musi posiadać kasy fiskalne

Od 2015 roku obowiązek posiadania przez podatników VAT kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą obejmuje większą niż dotychczas ilość podmiotów. Wynika to z przepisów nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten obejmuje jednak wyłącznie sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe rozporządzenie zachowuje wprawdzie sporą część zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, wskazując jednocześnie na znacznie szerszy niż w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu z 29 listopada 2012 r. krąg podmiotów, które są wyłączone z ich stosowania, a co za tym idzie – są obowiązane do dokonywania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Zachowało moc m.in. zwolnienie z ewidencjonowania kasami rejestrującymi w sytuacji nieprzekroczenia w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł, a także zwolnienie w sytuacji dokonywania wymienionych w załączniku do rozporządzenia dostaw towarów lub świadczenia usług, które zostały udokumentowane fakturą VAT. Nowością korzystną dla podatników jest wprowadzenie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania kasą fiskalną dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, o ile zostały udokumentowane fakturą (poz. 49 załącznika w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia).

Lista podmiotów, które w nowym stanie prawnym utraciły prawo do stosowania zwolnień wymienionych w rozporządzeniu i w załączniku do niego, obejmuje między innymi:

  • podmioty dokonujące dostawy perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem dostawy dokonywanej na pokładach samolotów;
  • podmioty świadczące usługi napraw pojazdów silnikowych i motorowerów, wymiany ich opon lub kół oraz usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;
  • lekarzy i dentystów w zakresie świadczonej opieki medycznej;
  • podmioty świadczące usługi prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych) oraz usługi doradztwa podatkowego;
  • podmioty świadczące usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) przez stacjonarne placówki gastronomiczne oraz catering;
  • świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Powyższe podmioty świadczące usługi będą jednak mogły zachować prawo do zwolnienia przy spełnieniu określonych warunków, to znaczy gdy usługi te będą świadczone na zasadach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia (obejmuje to dokonywanie dostaw towarów lub świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz osób, którym przysługują określone prawa spółdzielcze oraz przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali) przez podatników działających we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej.

Obowiązek zaopatrzenia się w powyższe podmioty w kasy fiskalne i dokonywania sprzedaży za ich pomocą nie powstaje jednak z dniem 1 stycznia 2015, lecz na zasadach wskazanych w § 8 i 9 rozporządzenia. Generalnie można wskazać, że ostatecznym terminem jest dzień 1 marca 2015 roku, przy czym podatnicy – szczególnie ci rozpoczynający działalność – powinni mieć na uwadze istniejące wyjątki.

W razie niedopełnienia obowiązków związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży za pomocą kas rejestrujących podatnikom grożą poważne konsekwencje. Przede wszystkim muszą oni liczyć się z ryzykiem ustalenia im przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Należy również liczyć się z odpowiedzialnością na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, przy czym w wypadku osób fizycznych będących podatnikami ustawodawca wyłączył co do zasady jednoczesne podleganie sankcji w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego i karnoskarbowej.

O autorze:

Łukasz Dziubecki
l.dziubecki@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: