Nowa optymalizacja podatkowa na horyzoncie

Brytyjskie raje podatkowe i ich droga do „nieszkodliwości”
24 lutego 2015
Program motywacyjny obejmujący przyznanie akcji wirtualnych korzystny podatkowo
22 kwietnia 2015

Nowa optymalizacja podatkowa na horyzoncie

Zarys sporu z organem podatkowym

We wtorek (17 marca) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpoznał na korzyść podatnika reprezentowanego przez kancelarię Sadkowski i Wspólnicy skargę na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dotyczącą zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) maltańskiego funduszu inwestycyjnego (I Sa/Gl 1041/14).

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła osoba fizyczna planująca założenie funduszu inwestycyjnego na Malcie. Fundusz ten stałby się następnie wspólnikiem w polskiej spółce komandytowej (komandytariuszem) z prawem do większości zysku. Jako, że spółka komandytowa jest ‘przezroczysta’ z punktu widzenia CIT, wypracowane przez nią zyski podlegają opodatkowaniu na poziomie wspólników. W przypadku jednak, kiedy – jak twierdził wnioskodawca – wspólnik jest zwolniony z opodatkowania, zyski przypisane temu wspólnikowi efektywnie nie są opodatkowane.

Uzasadniając swoje stanowisko wnioskujący powołał się na art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT, który wskazuje warunki, od których uzależnione jest zastosowanie zwolnienia do funduszy inwestycyjnych mających siedzibę w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i twierdził, że w przypadku funduszu maltańskiego są one spełnione.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał tymczasem, że językowa interpretacja art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT jest niewystarczająca i w ramach wykładni celowościowej dodał wymóg ścisłego podobieństwa funduszu zagranicznego (co do konstrukcji i zakresu inwestycji) do polskiego funduszu inwestycyjnego. WSA w Gliwicach przychylił się jednak do argumentacji wnioskodawcy.

Znaczenie wyroku

Wyrok WSA w Gliwicach to pierwsze orzeczenie, w którym sąd potwierdził możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego do zagranicznego funduszu inwestycyjnego pomimo negatywnego stanowiska Ministerstwa Finansów.

Utrwalenie linii orzeczniczej zapoczątkowanej przez WSA w Gliwicach umożliwi wdrażanie struktur, w których działalność gospodarcza (jak również inne dochody) spółki osobowej pozostają nieopodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce (CIT, PIT), jak również na Malcie.

Konstrukcja z zagranicznym funduszem inwestycyjnym jest rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie podobnych efektów jak w przypadku struktury wykorzystującej spółkę komandytowo – akcyjną, bardzo popularnej do czasu zmiany przepisów od początku 2014 r. Stanowi także alternatywę dla struktury wykorzystującej polski fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Istotna przewaga nad polskim FIZ polega jednak na tym, iż w przypadku zagranicznego funduszu inwestycyjnego nie ma konieczności uczestnictwa zagranicznych spółek osobowych, co ogranicza obowiązki administracyjne związane z utrzymaniem struktury.

O autorach:

Jakub Prusiński i Piotr Dąbrowski
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl, p.dabrowski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: