Większe obowiązki w dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi od 2017 r.

Aport z agio uchwała NSA
23 lipca 2015
Ustawa wdrażająca zasady FATCA uchwalona przez Sejm
28 września 2015

Większe obowiązki w dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi od 2017 r.

Sejm uchwalił ustawę zmieniającą przepisy o podatkach dochodowych (PIT i CIT), obecnie dokument trafił do Senatu. Najważniejsze zmiany, dotyczące znacznie rozbudowanych obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, wejdą w życie dopiero od 2017 r. (a nie od 2016 jak planowano wcześniej).

Zmieniono warunki, od których zależy powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Taki obowiązek ma obejmować podatników, w przypadku których spełnione są jednocześnie następujące warunki: przychody lub koszty podatnika przekraczają 2 mln EUR oraz (2) wartość transakcji (lub innych zdarzeń jednego rodzaju) z danym podmiotem powiązanym przekracza określony próg wartościowy. Próg ten rośnie wraz ze wzrostem obrotu, np. dla podatników o obrocie przekraczającym 2 mln EUR jest to 50 tys. EUR, ale dla tych o obrocie przekraczającym 100 mln EUR jest to już 500 tys. EUR. Za podmioty powiązane będą uważane takie podmioty, gdzie udział jednego w kapitale drugiego wynosi co najmniej 25% (obecnie wystarczy 5%).

Sama zawartość dokumentacji cen transferowych ulega zasadniczo rozbudowaniu, przy czym ustawa przewiduje pewne dodatkowe elementy dokumentacji dla podmiotów o obrotach (kosztach) przekraczających 10 mln EUR (analiza porównawcza w odniesieniu do transakcji z podmiotami niepowiązanymi). Kolejne dodatkowe elementy dokumentacji są przewidziane dla podatników działających w formie spółek osobowych wchodzących w skład grup kapitałowych o łącznych przychodach/kosztach przekraczających 20 mln EUR.

Pojawia się również nowe uprawnienie władz podatkowych – mianowicie, mogą zażądać sporządzenia dokumentacji także dla innych transakcji (tj. nie przekraczających wartości progowych). Podatnik ma wówczas 30 dni na przekazanie dokumentacji.

Podatnicy o obrocie (kosztach) przekraczających 10 mln EUR będą zobowiązani dołączać do zeznania za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi. Ponadto, pojawia się obowiązek składania sprawozdania z łącznych dochodów i zapłaconego podatku na poziomie grup kapitałowych o przychodach przekraczających 750 mln EUR.

Podatnik powinien podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w terminie na złożenie rocznej deklaracji podatkowej i złożyć do urzędu.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: