Płatności gotówkowe między firmami do kwoty 15 000 euro tylko do końca roku

Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych
14 marca 2016
Udziały w spółce z o.o. a rozwód i podział majątku jednego ze wspólników
7 kwietnia 2016

Płatności gotówkowe między firmami do kwoty 15 000 euro tylko do końca roku

W dniu 18 marca 2016 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w wyniku którego projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Projekt zakłada obniżenie przewidzianego w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej progu obowiązkowego dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy z kwoty stanowiącej równowartość 15 000 euro do kwoty równej 15 000 zł. Powyższy limit odnosi się do jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Istotne jest, iż obniżeniu ww. limitu towarzyszy wprowadzenie w ustawach o podatkach dochodowych zakazu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków w tej części, w jakiej kwota płatności dotyczących transakcji między przedsiębiorcami będzie przekraczać równowartość 15 000 zł. Warto zauważyć, że na daną chwilę omawiany obowiązek dokonywania rozliczeń bezgotówkowych powyżej określonej kwoty nie jest obwarowany żadnymi sankcjami, nie licząc wyłączenia możliwości skracania terminu zwrotu VAT do 25 dni.

Po wejściu przepisów projektowanej ustawy w życie, odliczalność kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w formie gotówkowej w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła zostanie ograniczona do ww. limitu 15 000 zł, również w odniesieniu do wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, a także do płatności dokonanych po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej lub po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną.

Celem ww. zmian jest ograniczenie szarej strefy i oraz zmniejszenie liczby fikcyjnych transakcji. Jakkolwiek zmiany te prawdopodobnie okażą się korzystne dla budżetu państwa oraz dla całokształtu gospodarki, to w wymiarze indywidualnym mogę one jednak spowodować zwiększenie obowiązków księgowo-administracyjnych poszczególnych podatników, zmuszonych odtąd do gromadzenia wyciągów bankowych.

Zgodnie z projektem nowe regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Mając na uwadze względnie niewielkie skomplikowanie nowelizowanych przepisów wydaje się, iż dotrzymanie ww. terminu jest uzależnione wyłącznie od politycznej determinacji ustawodawcy. Jak pokazuje debata i głosowanie przeprowadzone podczas pierwszego czytania w Sejmie, tej zdaje się politykom nie brakować.

O autorze:

Piotr Dąbrowski
p.dabrowski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: