Zezwolenie na prowadzenie apteki posiadane przez spółkę prawa handlowego…

Żadna interpretacja indywidualna nie ochroni przed klauzulą?
28 listopada 2016
Ochronna moc interpretacji indywidualnych została ograniczona
8 grudnia 2016

Zezwolenie na prowadzenie apteki posiadane przez spółkę prawa handlowego…

 

Pod koniec października Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego przedstawił poselski projekt zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne, który przewiduje wprowadzenie znacznych ograniczeń w prowadzeniu działalności aptecznej.

Choć treść projektu sprowadza się do kilku krótkich artykułów to jednak proponowane zmiany burzą dotychczasowe zasady, na których opiera się prowadzenie aptek i uzyskiwanie zezwoleń. W szczególności przedmiotowy projekt zakłada:

  1. Iż jeden podmiot będzie mógł prowadzić maksymalnie 4 apteki,
  2. brak możliwości uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki w regionach, gdzie na jedną placówkę przypada mniej niż 3 tyś. mieszkańców,
  3. kryterium „kilometrażowe”: zezwolenie nie zostanie wydanie, jeśli w linii prostej w odległości jednego kilometra od planowanej apteki funkcjonuje już inna placówka.

Projekt ustawy zakłada również znaczne ograniczenie kręgu podmiotów, które będą mogły uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Takie prawo będzie posiadał farmaceuta, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna lub partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami, partnerami są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu a także spółka komandytowa, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której komplementariuszami są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

W związku z powyższym nasuwa się pytanie jak powyższe zmiany wpłyną na zezwolenia posiadane przez spółki prawa handlowego, które nie spełniają kryteriów określonych w przepisach ustawy. Artykuł 2 omawianego projektu przewiduje wprost, iż zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują swoją ważność. To zaś oznacza, iż teoretycznie takie spółki nadal będą mogły prowadzić działalność apteczną. Podmioty te będą musiały mieć jednak na względzie następujące okoliczności:

  • w przypadku utraty zezwolenia (jego cofnięcia przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny), jego powtórne uzyskanie będzie możliwe tylko jeśli dany podmiot będzie spełniał warunki określone w nowo obowiązujących przepisach,
  • nie będzie możliwy podział spółki posiadającej zezwolenie ani jej połączenie z innym podmiotem.

Jak wydaje się nadal jednak będzie możliwy obrót prawami udziałowymi w takiej spółce. Możliwe więc będzie, przykładowo przekazanie spadkobiercom udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która takie zezwolenie posiada bądź ich sprzedaż. Póki co bowiem przedstawiony przez posłów projekt ustawy nie wprowadza w tym zakresie ograniczeń. Pamiętać jednak należy, iż przedmiotowe zmiany są na etapie ich projektowania i ich kształt może ulec zmianie.

O autorze:

Paulina Pchła
p.pchla@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: