Koniec anonimowości akcjonariuszy spółek niepublicznych ?

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
3 stycznia 2017
Zakaz konkurencji Członka Zarządu
13 stycznia 2017

Koniec anonimowości akcjonariuszy spółek niepublicznych ?

W spółce akcyjnej (i komandytowo-akcyjnej) akcje mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. W krajowym rejestrze sądowym nie ma obowiązku ujawniania danych akcjonariuszy, niezależnie od tego, jakie akcje posiadają (za wyjątkiem sytuacji gdy wszystkie akcji przypadają wyłącznie jednemu podmiotowi). O ile jednak w księdze akcyjnej spółki niepublicznej umieszczone są dane posiadaczy akcji imiennych, to ustalenie posiadaczy akcji na okaziciela może nie być możliwe, gdyż nie są oni ujawniani w tym rejestrze prowadzonym przez zarząd spółki. To sprawia, że nie tylko spółka nie posiada danych posiadacza akcji na okaziciela ale także uzyskanie tych informacji przez inne organy władzy publicznej (w szczególności organy skarbowe) jest bardzo trudne, o ile niemożliwe.

Powyższej sytuacji mają przeciwdziałać, projektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w ustawie – kodeks spółek handlowych, które mają polegać na:

  1. obligatoryjnej dematerializacji (tj. zmianie formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym) akcji na okaziciela i fakultatywnej dematerializacji akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie są spółka publicznymi;
  2. wprowadzeniu obowiązku przekształcenia akcji na okaziciela na akcje imienne w razie woli zachowania akcji w postaci dokumentowej (niezdematerializowanej);
  3. stworzeniu rejestru akcjonariuszy, w którym ujawniane będzie przysługiwanie praw z akcji niemających formy dokumentu.

Powyższe oznacza, iż możliwe stanie się uzyskanie informacji o danych posiadacza akcji na okaziciela, które będą mogły istnieć wyłącznie w formie zdematerializowanej, poprzez analizę stanu rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez dom maklerski. Jeśli spółka zaś będzie chciała pozostać przy zwykłej – papierowej formie tych papierów wartościowych, będzie zmuszona do przekształcenia akcji na okaziciela w akcje imienne.

Jak zostało zasygnalizowanej powyżej, uzasadnieniem wprowadzenia powyższych zmian ma być między innymi uzyskanie możliwości pozyskiwania przez organy administracji podatkowej informacji o wszystkich wspólnikach spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Zgodnie bowiem z zaprezentowanymi założeniami legislacyjnymi aktualnie istniejąca sytuacja może być wykorzystywana między innymi w procederze prania brudnych pieniędzy.

Szczegółowe opisanie projektu zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych stanie się możliwe w momencie jego opublikowania. Pod koniec roku 2016 projekt nadal znajdował się na etapie uzgodnień i chwilowo brak jest jakichkolwiek dalszych informacji o postępach w jego przygotowaniu. Wątpliwe jest jednak aby rząd zaniechał dalszych prac nad projektem, który jest zgodny z jednym z głównych założeń reformy prawa handlowego w Europie – zwiększenia przejrzystości informacji o akcjonariuszach spółek.

O autorze:

Paulina Pchła
p.pchla@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: