Zmodyfikowany projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, czyli tzw. REITach

Pierwsze informacje dotyczące tzw. split paymentu VAT
8 maja 2017
Otrzymałeś coś od osoby mającej zaległości podatkowe – uważaj na fiskusa!
23 kwietnia 2018

Zmodyfikowany projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, czyli tzw. REITach

Ministerstwo Finansów zaprezentowało zmodyfikowany projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, czyli tzw. REITach. Najważniejsze cechy REITów w świetle projektu są następujące:

  • Dochody z wynajmu nieruchomości podlegają opodatkowaniu stawką 8,5% (amortyzacja nieruchomości nie obniża jednak podstawy opodatkowania),
  • Dywidendy wypłacone przez REITy na rzecz osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych są zwolnione z opodatkowania w Polsce.

Wymogi, jakie powinien spełniać REIT miałyby być następujące:

  • Uzyskiwanie nie mniej niż 80% przychodów netto ze sprzedaży z najmu nieruchomości (lub ich części), z odpłatnego zbycia nieruchomości, które były przeznaczone na wynajem przynajmniej przez rok (lub ich części), z tytułu udziałów w spółkach zależnych lub ze sprzedaży udziałów / akcji tych spółek; spółki zależne są zdefiniowane na potrzeby ustawy (powinny one odpowiadać warunkom zbliżonym do warunków dotyczących REITów), REIT powinien posiadać co najmniej 95% udziałów / akcji swoich spółek zależnych.
  • Nieruchomości, udziały / akcje spółek zależnych oraz akcje innych REITów powinny stanowić co najmniej 70% aktywów REITa.
  • Co najmniej 90% rocznego zysku powinno być wypłacane akcjonariuszom w formie dywidendy (chyba, że zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia o re-inwestycji zysku w nowe nieruchomości lub udziały / akcje kwalifikowanych podmiotów).
  • Przychody z najmu powinny pochodzić z wynajmowania co najmniej trzech nieruchomości przez REIT lub jego spółki zależne.
  • REIT powinien mieć formę spółki akcyjnej o kapitale zakładowym co najmniej 50 mln zł, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań (ten ostatni wymóg jest bardzo ogólny, literalnie oznacza, że 15% spośród akcji stanowiących 5% wszystkich głosów powinno być notowane; należy oczekiwać, że ten wymóg zostanie doprecyzowany na kolejnych etapach legislacyjnych).
  • Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów nie powinno przekraczać 70% wartości aktywów REITa.

Należy oczekiwać, że kolejne etapy legislacyjne przyniosą dodatkowe modyfikacje charakterystyki REITów.

O autorze:

Jakub Prusiński
j.prusinski@sadkowskiiwspolnicy.pl
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
Sadkowski i Wspólnicy

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: