Rewolucja w opodatkowaniu spółek zajmujących się najmem nieruchomości? F.I.N.N. – polski REIT

Korzystałeś z „rebrandingu” w spółkach osobowych? Uważaj na klauzulę GAAR!
23 kwietnia 2018
FISKUS DOWIE SIĘ O TWOIM RACHUNKU BANKOWYM ZA GRANICĄ
9 maja 2018

Rewolucja w opodatkowaniu spółek zajmujących się najmem nieruchomości? F.I.N.N. – polski REIT

Ministerstwo Finansów przedstawiło Projekt ustawy o firmach inwestujących w nieruchomości. Projekt proponuje wprowadzenie nowego wehikułu – spółki o statusie firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.). Wehikuł ten będzie spółką akcyjną o głównym przedmiocie działalności w postaci wynajmowania nieruchomości.

W związku z wprowadzeniem szczególnego statusu F.I.N.N. będzie można korzystać z preferencji zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych jak i podatku dochodowym od osób fizycznych. Preferencje podatkowe przewidziane są zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości, spółek od nich zależnych, jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) F.I.N.N.

Dla firm inwestujących, korzystne warunki podatkowe zgodnie z projektem po pierwsze będą polegać na odrodzeniu obowiązku podatkowego do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy. Po drugie, stawka podatku mająca zastosowanie do opodatkowania dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości będzie wynosić 8,5 %.

Ponadto, dla spółek zależnych od F.I.N.N. przewiduje się zwolnienie przedmiotowe w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz F.I.N.N.

W projekcie ustawy proponuje się również zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółki typu F.I.N.N. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT.

Kto będzie mógł ubiegać się o status F.I.N.N.?

Opublikowany projekt nowelizacji zawiera warunki ustrojowe, jakie musi spełniać spółka aby uzyskać status F.I.N.N. Ze statusu tego może korzystać tylko spółka akcyjna, której podstawowym przedmiotem działalności jest najem nieruchomości mieszkalnych położonych na terytorium Polski (w tym za pośrednictwem spółek zależnych od F.I.N.N.). Powyższe podyktowane zostało ramami proponowanych preferencji podatkowych, których pełne wykorzystanie uwarunkowane jest posiadaniem przez F.I.N.N. polskiej jurysdykcji podatkowej, co zostało wskazane wprost w uzasadnieniu projektu. Spółki posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) będą miały pełną swobodę, co do nabywania akcji lub udziałów F.I.N.N. bądź ich spółek zależnych.

Spółka chcąca korzystać z dobrodziejstwa procedowanej ustawy będzie musiała spełniać łącznie szereg następujących warunków ustrojowych:

  1. posiadać siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań,
  3. została utworzona na czas nieoznaczony,
  4. kapitał zakładowy spółki wynosi, co najmniej 50 000 000 zł,
  5. wszystkie akcje spółki są na okaziciela,
  6. półka nie emituje akcji uprzywilejowanych,
  7. statut spółki określa zasady polityki inwestycyjnej tej spółki oraz spółek zależnych, w szczególności rodzaj nieruchomości, których najem będzie przedmiotem działalności tych spółek, oraz kryteria doboru takich nieruchomości i ich wyceny.

Ponadto firma inwestująca w najem nieruchomości podlegać będzie wpisowi do nowopowstałego rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jeżeli F.I.N.N. nie złoży wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wykreślenie z rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości albo nie powiadomi Komisji o ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji, będzie podlegała karze w wysokości 500 tys. zł nakładanej przez KNF.

Nazwy „firma inwestująca w najem nieruchomości” oraz F.I.N.N. zostaną zastrzeżone. Za nieuprawnione używanie takiego zwrotu będzie grozić kara w wysokości 1 mln zł bądź kara pozbawienia wolności do lat 2.

Spółki zależne w ramach F.I.N.N.

Projektowane przepisy zawierają również wymogi ustrojowe i majątkowe, które muszą zostać spełnione, aby określona spółka uzyskała status spółki zależnej od F.I.N.N. Zgodnie z projektowaną regulacją, spółką zależną od F.I.N.N. może być spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowo-akcyjna.

Status spółki zależnej od F.I.N.N. może uzyskać tylko spółka, która ma siedzibę i zarząd na terytorium Polski oraz w której kapitale zakładowym co najmniej 95% udziału posiada F.I.N.N.

Spółka zależna nie może być wpisana do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości, jak również nie może posiadać akcji, ani udziałów w innych spółkach. Warunki odnoszące się do F.I.N.N. sformułowane w projekcie dotyczące struktury aktywów oraz przychodów, relacji zobowiązań zwrotnych do wartości aktywów oraz obowiązku regularnego podziału zysku na rzecz wspólników, będą miały zastosowanie również do spółki zależnej od F.I.N.N.

Odezwij się do nas aby uzyskiwać najświeższe informacje na temat F.I.N.N. czyli polskich REIT-ów. Skontaktuj się z prawnikiem naszej kancelarii lub napisz na: kontakt@sadkowskiiwspolnicy.pl.

Źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r9185352761,Projekt-ustawy-o-firmach-inwestujacych-w-najem-nieruchomosci.html

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: