FINN, czyli polski REIT w pigułce

Szerszy krąg spadkobierców nie zapłaci podatku od nabycia w spadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz szybciej je sprzeda
18 maja 2018
Jeździsz samochodem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych? Zapłacisz akcyzę w Polsce.
21 maja 2018

FINN, czyli polski REIT w pigułce

Ministerstwo Finansów przedstawiło Projekt ustawy o firmach inwestujących w nieruchomości. Projekt proponuje wprowadzenie nowego wehikułu – spółki o statusie firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.)

F.I.N.N. (polski REIT) w telegraficznym skrócie:

 • Minimalny kapitał zakładowy – 50 mln zł;
 • Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań;
 • Wynajmuje nieruchomości mieszkalne, bezpośrednio lub z pośrednictwem polskich spółek zależnych: Sp. z o.o., S.A., S.K.A. (min. udział w spółce zależnej – 95%);
 • Co najmniej 80% wartości bilansowej aktywów spółek zależnych  stanowią nieruchomości mieszkalne;
 • Co najmniej 90% przychodów spółek zależnych stanowią przychody z najmu nieruchomości mieszkalnych lub z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, które były przed ich zbyciem wynajmowane przez spółkę co najmniej przez rok;
 • Wartość bilansowa zobowiązań zwrotnych (zadłużenia) nie przekracza 50% wartości bilansowej aktywów;
 • Opodatkowanie kwalifikowanych dochodów FINN jest odroczone do dnia wypłaty dywidendy na rzecz wspólników (akcjonariuszy), nie dłużej jednak niż do upływu 12 miesięcy bezpośrednio następujących po upływie roku podatkowego;
 • Stawka CIT od kwalifikowanych dochodów FINN zostaje zredukowana do 8,5%;
 • Dochody spółek zależnych z najmu i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych są zwolnione z opodatkowania CIT jeżeli nie później niż do upływu 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego wydatkowane zostaną na wypłatę dywidendy lub nie później niż do upływu 24 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego wydatkowane zostaną na zakup nieruchomości mieszkalnych;
 • Dywidendy wypłacane przez FINN nie podlegają podatkowi u źródła w Polsce;
 • Dochody (przychody) osób fizycznych z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach są zwolnione z PIT;
 • Oznacza to, że efektywny, skumulowany ciężar podatkowy takich inwestycji wynosi 8,5%, przy wypłacie na rzecz osób fizycznych.

 

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: