Zarządca sukcesyjny. Czy dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej będzie możliwe?

Pracownicze Plany Kapitałowe najbardziej popularnym benefitem oferowanym pracownikom?
11 czerwca 2018
Od 2019 r. leasing samochodów osobowych już nie będzie tak korzystny
18 czerwca 2018

Zarządca sukcesyjny. Czy dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej będzie możliwe?

Dnia 7 czerwca 2018 r. Sejm uchwalił długo wyczekiwaną ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowoopracowane przepisy przewidują, iż po śmierci przedsiębiorcy, pracownicy wciąż znajdą w firmie zatrudnienie, a zezwolenia, koncesje, licencje a także kontrakty handlowe będą mogły być kontynuowane. Czy uchwalone przepisy pozwolą przedsiębiorcom jednoosobowym spać spokojnie i nie martwić się o sukcesję swojej firmy?

Celem ustawy jest umożliwienie kontynuowania biznesu prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej  po śmierci przedsiębiorcy aż do momentu ustalenia szczegółów dziedziczenia przez spadkobierców. W tym celu konieczne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego do tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem, tj. od śmierci przedsiębiorcy aż do działu spadku.

Do najistotniejszych założeń ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w brzmieniu przyjętym przez Sejm zaliczyć należy:

 • zarządca sukcesyjny będzie mógł zostać powołany zarówno za życia przedsiębiorcy, jak i po jego śmierci przez małżonka lub osoby, które dziedziczą przedsiębiorstwo;
 • funkcję zarządcy będzie mogła pełnić dowolna osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a kandydat na zarządcę nie musi być ani spokrewniony z przedsiębiorcą, ani też profesjonalnie zajmować się zarządzeniem majątkiem;
 • do skutecznego powołania zarządcy sukcesyjnego konieczne będzie sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę lub jego następców, wyrażenie przez zarządcę zgody na powołanie oraz dokonanie wpisu do CEIDG;
 • powołanie oraz odwołanie zarządcy sukcesyjnego wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności;
 • funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie będzie mogła pełnić tylko jedna osoba, jednakże będzie istniała możliwość powołania „następcy” zarządcy sukcesyjnego na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo nie mógł jej pełnić;
 • zawieszenie działalności gospodarczej nie będzie stanowić przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego;
 • nie będzie można ustanowić zarządu sukcesyjnego, jeżeli została ogłoszona upadłość zmarłego przedsiębiorcy;
 • w okresie pełnienia funkcji przez zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorstwo będzie działać pod dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”;
 • od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny będzie wykonywać prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa „w spadku”;
 • w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonywać będzie uprawnienia i obowiązki pracodawcy;
 • zarządca sukcesyjny po spełnieniu określonych wymogów będzie mógł kontynuować korzystanie z zezwoleń, koncesji, licencji i innych decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem, o ile odrębne przepisy nie będą stanowić inaczej;
 • nabywca przedsiębiorstwa „w spadku” będzie mógł wystąpić do właściwego organu o przeniesienie na niego zezwoleń, koncesji, licencji i innych decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego;
 • będzie istniała możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego na wypadek śmierci wspólnika spółki cywilnej.

Należy podkreślić, iż korzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie jest w pełni dobrowolne, a zarządcę sukcesyjnego można w każdym czasie odwołać.

Ponadto, ustawa przewiduje również szerszy krąg osób objętych zwolnieniem podatku od spadku i darowizn. Niniejsze zagadnienie zostało bardziej szczegółowo poruszone w artykule: „Szerszy krąg spadkobierców nie zapłaci podatku od nabycia w spadku przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz szybciej je sprzeda”.

Wprawdzie uchwalona przez Sejm ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu polskich przedsiębiorców, którzy do tej pory obawiali się o sukcesję swojej firmy rodzinnej. Jednakże analiza przepisów ustawy pozwala podejrzewać, że jej stosowanie w praktyce może okazać się problematyczne i skomplikowane, a założone przez przedsiębiorcę cele nie zostaną osiągnięte. Warto zatem rozważyć czy prowadzenie biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Niejednokrotnie bowiem przekształcenie w spółkę handlową lub wniesienie swojego przedsiębiorstwa do spółki w formie aportu okazuje się być najlepszym rozpoczęciem wdrażania planu sukcesji w swojej firmie.

 

Daria Leszczyk – Adwokat
Pola Sarnowska – Prawnik
Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: