Samochód służbowy: Bardzo ważny i korzystny dla pracodawców wyrok NSA

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przekazana Prezydentowi do podpisu
18 lipca 2018
Przywrócenie możliwości amortyzacji majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.
2 sierpnia 2018

Samochód służbowy: Bardzo ważny i korzystny dla pracodawców wyrok NSA

Określona ryczałtowo  w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) w wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje zarówno wartość paliwa jak i wszelkich innych opłat i wydatków związanych z korzystaniem z samochodu orzekł Naczelny Sąd Administracyjny  w pierwszym wyroku dotyczącym ryczałtu dla użytku samochodów firmowych w celach prywatnych pracowników, który niewątpliwie wpłynie na sytuację setek firm oraz tysięcy pracowników.

W zaistniałym stanie faktycznym i prawnym:

  1. Art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku) ustalił wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 oraz 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
  2. Zgodnie z art. 12 ust. 2b i 2c ustawy o PDOF, w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.
  3. Wobec wątpliwości, czy powyższy ryczałt będzie obejmował także wydatki na zakup paliwa podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację podatkową, stojąc na stanowisku, że paliwo jest wliczone w kwotę ryczałtu. Organ podatkowy stwierdził natomiast w interpretacji, że ryczałt obejmuje takie koszty eksploatacyjne jak np. wymiana opon, koszty naprawy czy ubezpieczenia, ale nie obejmuje paliwa, które należy uznać za odrębne nieodpłatne świadczenie. Stanowisko podatnika  podzielił najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny, a ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając, że określona ryczałtowo wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje zarówno wartość paliwa jak i wszelkich innych opłat i wydatków związanych z korzystaniem z samochodu.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego :

  1. właściwe jest stanowisko podatnika, że wartość przychodu z tytułu użytkowania auta służbowego do celów prywatnych obejmuje także udostępnienie pracownikowi paliwa, które nie będzie stanowić odrębnego nieodpłatnego świadczenia ponieważ przepisy ustawy o PIT mówią o wykorzystywaniu auta, a nie o prawie do jego wykorzystywania, a korzystanie z samochodu nie jest możliwe bez paliwa. Takie rozumowanie, jest zgodne zarówno z celem wprowadzenia ww. przepisów, który – zgodnie z uzasadnieniem do ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej – miał przyczynić się do rozwiania wszelkich wątpliwości podatników przy ustalaniu wysokości przychodu z wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz literalną wykładnią art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF.
  2. biorąc pod uwagę wykładnię literalną, a także cel spornej regulacji, uzasadnione jest stanowisko podatnika że wartość przychodu z tytułu użytkowania auta służbowego do celów prywatnych obejmuje również paliwo, którego udostępnienie nie stanowi odrębnego świadczenia. Co prawda sporny przepis może być wykorzystywany przez podatników w sposób nieuprawniony, bo wartość zużytego paliwa podarowanego pracownikowi może przekraczać wartość ryczałtu, ale wynika to z błędu ustawodawcy, który mógłby być wyeliminowany poprzez uzupełnienie przepisu o wyłączenie dotyczące paliwa.
  3. dokonany przez organy podatkowe, podział opłat eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu na te, które powinny być dodatkowo doliczane do przychodu (poza ryczałtem) – jak paliwo oraz na takie, które odrębnego świadczenia nie stanowią – np. ubezpieczenie, wymiana opon, itp. należy również uznać za nieuzasadniony

NSA przyjął w wyroku korzystną dla podatników wykładnię przepisów art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF, stwierdzając że ryczałt za jazdy prywatne będzie obejmował także koszty paliwa. Wydatki poniesione przez pracodawcę na paliwo do samochodu służbowego, który pracownik wykorzystuje także do celów osobistych nie będą zatem stanowiły odrębnego nieodpłatnego świadczenia. Gdyby intencja ustawodawcy była inna, w okresie który upłynął od wydania interpretacji indywidualnej, czyli od  8 maja 2015 r., dokonana zostałaby  zmiana przedmiotowych przepisów, na przykład poprzez dodanie kolejnej jednostki redakcyjnej, wyłączającej wprost możliwość objęcia ryczałtem paliwa.

W przypadku jakichkolwiek pytań, nasz specjalista ds. podatkowych, radca prawny Kazimierz Romaniec jest do Państwa dyspozycji:

Kazimierz Romaniec – Radca Prawny
Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
tel.: +48 796 977 296
e-mail: k.romaniec@siw.pl

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: