Przywrócenie możliwości amortyzacji majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.

Samochód służbowy: Bardzo ważny i korzystny dla pracodawców wyrok NSA
18 lipca 2018
Instytucja zarządu sukcesyjnego zaakceptowana przez Prezydenta
6 sierpnia 2018

Przywrócenie możliwości amortyzacji majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie.

Zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w darowiźnie i w drodze dziedziczenia

Od stycznia 2018r. obowiązują przepisy, które nie pozwalają odliczać kosztów amortyzacji otrzymanego w spadku lub darowiźnie majątku. W wyniku ostatniej nowelizacji przepisy te uległy zmianie. Zgodnie z wprowadzonym z dniem 19 lipca 2018r. nowym brzmieniem przepisu  z art. 23 ust 1 pkt 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie za z wyjątkiem nabytych w drodze spadku. Ponadto powyższego ograniczenia nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od tych składników. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3 i nie stosuje się przepisu art. 22g ust. 15. Powyższa zmiany obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018r.

Oznacza to, że z mocą od 1 stycznia 2018r. ograniczenia dotyczące amortyzacji nie mają zastosowania do składników otrzymanych w drodze spadku. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amortyzację tych składników uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Przepis ten może jednak budzić wątpliwości co do zasadności ustalania wartości początkowej w wartości określonej przez darczyńcę nie wprowadzając w tym zakresie jednoznacznego przepisu, a odsyłając do art. 22g ust. 12 UPIT definiującego wartość początkową jako wartość wynikającą z ksiąg poprzedniego właściciela, w związku z tym, że nowelizacja weszła ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku, obdarowani w roku 2018 mieliby ponownie ustalić wartość początkową środków trwałych czy WNiP w wartości jaką w swoich księgach określił darczyńca, co byłoby niekorzystne dla podatnika. Natomiast wsteczna moc obowiązywania przepisów jest dopuszczalna, o ile takie przepisy są korzystniejsze dla podatników. W sytuacji gdy wartość początkowa aktywów u darczyńcy byłaby niższa niż u obdarowanego, a aktywo w całości zamortyzowane przepis nakazujący ustalenie wartości początkowej u obdarowanego w niższej wysokości, nie może obowiązywać z mocą  wsteczną, nie jest to bowiem  przepis korzystny dla podatnika.

W przypadku darowizn dokonanych przed lipcem 2018r. w związku z brakiem jednoznacznych przepisów przejściowych, mogą powstać wątpliwości w zakresie skutków wprowadzonej regulacji dla obdarowanych, którzy otrzymali darowizny w tym okresie. U podatnika mogą bowiem powstać wątpliwości czy powinien:

  1. Skorygować wartość początkową od 2018 r. i zaliczać do kosztów uzyskania przychodu kwotę niezamortyzowaną w przeszłości przez darczyńcę
  2. Skorygować wartość początkową od 2018 r. i zaliczać do kosztów uzyskania przychodu kwotę niezamortyzowaną w przeszłości przez darczyńcę pomniejszoną jednak o amortyzację dokonaną od darowizny do końca 2017 r.
  3. Nie korygować wartości początkowej od 2018 r. i wciąż nie zaliczać do kosztów uzyskania przychodu jakichkolwiek odpisów amortyzacyjnych.
  4. Nie korygować wartości początkowej od 2018 r. i ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne, kontynuując swoją amortyzację.
  5. Nie korygować wartości początkowej od 2018 r. i zaliczać do kosztów uzyskania przychodu kwotę niezamortyzowaną w przeszłości przez darczyńcę.

Podsumowując, biorąc pod uwagę całościowo brzmienie  przepisów obowiązujących i wprowadzonych nowelą oraz zakaz wprowadzanie przepisów niekorzystnych z mocą wsteczną,   należy uznać, że w przypadku gdy aktywo zostało w całości zamortyzowane przez darczyńcę, wartość początkowa u obdarowanego powinna być ustalona w wysokości wartości rynkowej z brakiem prawa do zaliczania przez obdarowanego odpisów amortyzacyjnych w koszty podatkowe. Natomiast w sytuacji gdy aktywo nie zostało w całości zamortyzowane przez darczyńcę, wartość początkowa u obdarowanego powinna być ustalona w wysokości wartości rynkowej z prawem do zaliczania przez obdarowanego odpisów amortyzacyjnych w koszty podatkowe w części niezamortyzowanej przez darczyńcę.

Masz pytania w powyższym zakresie lub chciałbyś kontynuować amortyzację otrzymanych w darowiźnie aktywów  – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, wyjaśnimy jakie w związku z wejściem noweli w życie masz możliwości do skorzystania z prawa do amortyzacji otrzymanych w darowiźnie aktywów.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: