Jeszcze w tym roku powstanie jawny rejestr UBO
– rejestr beneficjentów i osób kontrolujących spółki

Koniec anonimowości w spółkach akcyjnych i S.K.A. Zbycie akcji będzie uzależnione od zgody rejestru.
5 lipca 2019
Sukcesja międzypokoleniowa – małe kroki w stronę nowych rozwiązań
16 lipca 2019

Jeszcze w tym roku powstanie jawny rejestr UBO
– rejestr beneficjentów i osób kontrolujących spółki

Brak zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych może oznaczać karę do 1.000.000 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dnia 13 października 2019 w Polsce powstanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Spółki wpisane do rejestru mają obowiązek zgłosić dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego w przeciągu 7 dni roboczych od wpisu, natomiast spółki, które zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 13 października 2019 mają obowiązek dokonać zgłoszenia do dnia 13 kwietnia 2020.

Zgodnie z ustawą na poniżej wymienionych podmiotach ciąży obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji:

  1. spółki jawne;
  2. spółki komandytowe;
  3. spółki komandytowo-akcyjne;
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Spółka zobowiązana jest zgłosić do rejestru następujące informacje:

  1. dane identyfikacyjne spółek wymienionych powyżej w tym: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP;
  2. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek, także informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy beneficjentem rzeczywistym uznaje się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką. Za beneficjenta rzeczywistego należy uznać również osobę fizyczną, której łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu. Jeżeli na podstawie powyższych wytycznych nie można ustalić beneficjenta rzeczywistego , za beneficjentów rzeczywistych uznać należy osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w strukturze podmiotu.

Brak zgłoszenia ww. informacji w terminie określonym w ustawie podlega karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. Kara może zostać nałożona na spółkę.

Niniejszy rejestr powstaje w związku z obowiązkiem implementacji art. 30 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV), zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. (AMLD V).

Podobne rejestry powstają również w innych krajach Unii Europejskiej np. od dnia 1 marca 2019 roku w Luksemburgu oraz od 2020 roku w Holandii.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem przygotowania zgłoszenia. Przygotowujemy zgłoszenia zarówno dla podmiotów zobowiązanych w Polsce jak i w Luksemburgu i Holandii.

Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: