Nowy Polski Ład – składka zdrowotna dla członków zarządu i innych osób pełniących funkcje w spółce z tytułu powołania

Podatkowe fair play – przegląd zmian w prawie podatkowym
23 listopada 2021
Zagraniczna fundacja prywatna – skuteczne narzędzie wielopokoleniowej ochrony majątku
14 kwietnia 2022

Nowy Polski Ład – składka zdrowotna dla członków zarządu i innych osób pełniących funkcje w spółce z tytułu powołania

Wejście w życie „Polskiego Ładu” zbliża się wielkimi krokami. Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 roku członkowie zarządu i inne osoby pełniące funkcje w spółce, którzy z tytułu powołania pobierają wynagrodzenie, będą zobowiązani do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 9%. Podstawę obliczenia składki będzie stanowić wartość pobieranego wynagrodzenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), w art. 66 w ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych po pkt 35 dodaje się pkt 35a z którego wynika, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego będą podlegały także „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Oznacza to, że obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego aktualizuje fakt pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, np. członka zarządu. A contrario do opłacania składki zdrowotnej nie będą obowiązane osoby, które za pełnienie funkcji w spółce nie pobierają wynagrodzenia.

Konstrukcja tego przepisu może budzić jednocześnie spore wątpliwości interpretacyjne, gdyż jego treść można rozumieć dwojako – przyjmując, że z oskładkowaniem wiąże się wyłącznie przyznanie wynagrodzenia w ramach aktu powołania, np. uchwały wspólników lub że wystarczające jest samo pobieranie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, bez względu na sposób jego przyznania. Mając na względzie, że przyznanie wynagrodzenia w inny sposób niż na mocy uchwały o powołaniu, np. w ramach umowy o świadczenie usług, jest już oskładkowane na podstawie innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, wydaje się, że sytuacja ta dotyczy wyłącznie wynagrodzenia przyznanego na mocy aktu powołania.

Jednocześnie ustawa odwołuje się w sposób ogólny do „osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania”, nie precyzując o jakie osoby konkretnie chodzi. A zatem mogą to być nie tylko członkowie zarządu, ale także członkowie rady nadzorczej, komisji rewizyjnej czy prokurenci, którzy też przecież są powoływani na mocy aktu powołania.

Wprowadzane zmiany będą mieć również zastosowanie do wynagrodzeń osób pełniących funkcje na mocy aktu powołania w spółkach zagranicznych, jednak tylko gdy osoba taka podlega polskiemu prawu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Zmiany nie będą dotyczyć członków zarządu polskich spółek, którzy podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych w kraju UE/EOG lub w kraju z którym Polskę łączy umowa odnosząca się do zabezpieczenia społecznego.

To na spółce ciążyć będzie obowiązek zgłoszenia osób podlegających obowiązkowej składce zdrowotnej do ZUS oraz opłacania tych składek. Dodatkowo 9-procentowa składka zdrowotna nie będzie mogła być odliczana od podatku dochodowego.

Mając na uwadze powyższe, spółki chcące zachować wynagrodzenie członków zarządu czy prokurentów na dotychczasowym poziomie, będą musiały podwyższyć je o wysokość składki zdrowotnej, co oczywiście wiązać się będzie z podwyższeniem kosztów funkcjonowania danego podmiotu. W innym wypadku wynagrodzenie tych osób zmniejszy się o wartość potrąconej składki.

W tej sytuacji należy rozważyć rezygnację z wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji na mocy aktu powołania i przyznanie odrębnego wynagrodzenia z innego tytułu. Data wejścia w życie nowych przepisów jest coraz bliżej i na ewentualne działania umożliwiające zapobieżenie wyżej opisanym niekorzystnym skutkom zostało mało czasu.

Autor artykułu

Martyna Mirek
Prawnik
e-mail: m.mirek@siw.pl | tel. +48 797 132 656

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:

    Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]

    Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: