Rodzaje funduszy inwestycyjnych na Malcie

Spółka LLC na Malcie – najważniejsze informacje
12 stycznia 2023
Najlepsza spółka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) – zalety spółki „LLC onshore”
10 marca 2023

Rodzaje funduszy inwestycyjnych na Malcie

Malta jest atrakcyjną lokalizacją do założenia funduszu inwestycyjnego. Przystąpienie Malty do UE spowodowało, że uchwalono lokalnie przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych i systemów ich finansowania. Ponadto dyrektywy wdrażane w Unii Europejskiej od 2011 roku pozwalają na działanie funduszom inwestycyjnym w całej UE na podstawie jednego zezwolenia uzyskanego w dowolnym kraju członkowskim.

Rodzaje Funduszy Inwestycyjnych na Malcie

Na Malcie rozróżniamy następujące rodzaje funduszy inwestycyjnych:

  • Retail Collective Investment Schems (RCIS)
  • Professional Investment Fund (Non-retail Collective Investment Schems albo PIF)
  • Alternative Investment Funds (AIF)
  • Notified Alternative Investment Funds (NAIF)

W dalszej części artykułu przedstawiamy kluczowe informacje o każdym z powyższych rodzajów funduszy.

Retail Collective Investment Schems (RCIS)

Fundusz Retail Collective Investments Schemes jest przeznaczony dla inwestorów indywidualnych, profesjonalnych i kwalifikowanych, a zatem inwestorzy mogą być “inwestrorami detalicznymi” inwestującymi własne pieniądze w sposób nieprofesjonalny. RCIS może działać na Malcie w formie UCITS lub Non-UCITS, a te funkcjonują na podstawie zezwolenia wydanego przez MFSA i podlegają nadzorowi tej instytucji. Główne obszary inwestycyjne takich funduszy to zbywalne papiery wartościowe i inne płynne aktywa finansowe. Początkowy, wpłacony kapitał zakładowy w Funduszu Non-UCITS nie powinien być niższy niż 125.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie, a wartość aktywów netto powinna na bieżąco przekraczać tę kwotę. Natomiast Fundusz UCITIS powinien posiadać kapitał założycielski stanowiący przynajmniej równowartość 300.000 EUR i posiadać przez cały czas funkcjonowania środki finansowe niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich zadań, dążąc do przekroczenia w/w kwoty.

Professional Investment Fund (Non-retail Collective Investment Schems albo PIF)

Professional Investment Fund jest przeznaczony dla doświadczonych i wykwalifikowanych inwestorów, dokonujących inwestycji w sposób profesjonalny. W celu rozpoczęcia działalności, PIF zobowiązany jest uzyskać pozwolenie z MFSA i podlega nadzorowi tej instytucji. Jest to najbardziej elastyczna i efektywna forma funduszu z uwagi na wymagany poziom aktywów, przeznaczona dla inwestorów profesjonalnych, którzy często realizują inwestycje związane z dużym ryzkiem w innowacyjne rozwiązania/technologie. Początkowy, wpłacony kapitał zakładowy w funduszu PIF nie powinien być niższy niż 125.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie, a wartość aktywów netto powinna na bieżąco przekraczać tę kwotę.

Alternative Investment Funds (AIF)

Jest zbiorowym funduszem inwestycyjnym dla profesjonalnych inwestorów (inwestorzy indywidualni, profesjonalni i wykwalifikowani). Nazywany jest funduszem „zbiorowym”, ponieważ wielu inwestorów może w nim uczestniczyć, a wszelkie korzyści są rozdzielane pomiędzy nimi. Ponadto AIF posiada paszport UE, a zatem każdy inwestor z UE może dołączyć do takiego funduszu. Fundusze AIF działają na podstawie zezwolenia wydanego przez MFSA i podlegają nadzorowi tej instytucji. AIF musi posiadać fundusze własne odpowiadające kapitałowi założycielskiemu w wysokości co najmniej 300.000 EUR. W przypadku, gdy wartość portfela AIF przekroczy 250.000.000 EUR, AIF jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowej kwoty funduszy własnych w wysokości 0,02% kwoty, o którą wartość portfela AIF przekroczy 250.000.000 EUR. Pod warunkiem, że wymagana suma kapitału początkowego i dodatkowej kwoty funduszy własnych nie przekroczy 10.000.000 EUR.

Notified Alternative Investment Funds (NAIF)

Jest funduszem dla inwestorów profesjonalnych na terenie UE, z których każdy może ubiegać się o proces “powiadomienia” przez MFSA. NAIF nie podlega nadzorowi MFSA i nie musi uzyskiwać zezwolenia tego organu. Zarządzający NAIF przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania NAIF. Warto wiedzieć, że NAIF podlega celom inwestycyjnym, zasadom i ograniczeniom określonym w prospekcie emisyjnym i nie podlega żadnym ograniczeniom dotyczącym rodzaju klas aktywów, w które może inwestować, przy uwzględnieniu faktu, że NAIF nie może inwestować w aktywa niefinansowe i funkcjonować jako fundusz pożyczkowy. Poandto NAIF może być otwarty lub zamknięty. Notified Alternative Investment Funds musi posiadać fundusze własne odpowiadające kapitałowi założycielskiemu w wysokości co najmniej 300.000 EUR. W przypadku, gdy wartość portfela NAIF przekroczy 250.000.000 EUR, NAIF jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowej kwoty funduszy własnych w wysokości 0,02% kwoty, o którą wartość portfela NAIF przekroczy 250.000.000 EUR. Takie warunki dotyczą sytaucji, gdy wymagana suma kapitału początkowego i dodatkowej kwoty funduszy własnych nie przekroczy 10.000.000 EUR.

Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych na Malcie

Dla celów podatkowych ustawodawca maltański dokonał podziału funduszy inwestycyjnych na dwa rodzaje: “Prescribed fund” oraz “Non-prescribed fund”. Dochody osiągane przez “Prescribed Fund” będącego spółką podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązującej na Malcie w wysokości 35%. “Non-prescribed Fund” nie podlega opodatkowaniu na mocy prawa maltańskiego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy “Non-prescribed fund” osiąga dochód z nieruchomości położonej na Malcie. Dochód taki podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Podsumowanie

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje odnośnie rodzajów funduszy inwestycyjnych na Malcie. Ze względu na liczne przepisy i warunki dotyczące tych zagadnień niezbędna może okazać się konsultacja prawna. W przypadku zainteresowania tym tematem zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego oraz Działu Prawa Rynku Kapitałowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:

    Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]

    Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: