Ulga na ekspansję w praktyce – zderzenie przepisów z zastosowaniem praktycznym

e-faktury
Obowiązek wystawiania e-faktur od 1 lipca 2024 roku. O czym należy pamiętać?
21 sierpnia 2023
Definicja budowli niezgodna z Konstytucją
Definicja budowli niezgodna z Konstytucją – największa zmiana od lat
7 września 2023

Ulga na ekspansję w praktyce – zderzenie przepisów z zastosowaniem praktycznym

Przepisy dotyczące ulgi podatkowej na ekspansję spotykają się z restrykcyjnym stosowaniem przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne, przez co trudno w praktyce otrzymać odliczenie od podstawy opodatkowania. Na co zwrócić uwagę, aby zaoszczędzić sobie kłopotu? Dowiesz się z naszego artykułu!

Czym jest ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję przeznaczona jest dla podatnika, który uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (lub w przypadku podatników CIT przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych) opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej (12% lub 32%) lub podatkiem liniowym. Zgodnie z art. 26gb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „Ustawa o PIT”) oraz analogicznymi rozwiązaniami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Ustawa o CIT”) podatnik ten może wówczas odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów, które poniósł w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności, ale tylko w sytuacji, gdy dochody te nie przekroczą w danym roku podatkowym 1 mln zł.

Można z niej skorzystać tylko w sytuacji, gdy w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży swoich produktów podatnik:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do roku poprzedniego;
 • osiągnął przychody z tytułu sprzedaży nowych produktów;
 • osiągnął przychody ze sprzedaży nowych produktów w danym kraju.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przede wszystkim muszą zaistnieć wszystkie przesłanki wynikające z treści art. 26gb ust. 1 Ustawy o PIT, wśród których należy wyróżnić:

 • poniesienie kosztów,
 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży,
 • sprzedaż nowych produktów.

Ustawodawca szczegółowo definiuje każdy z powyższych warunków. Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne ich zbycie do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT. Sam produkt natomiast określany jest jako nowa rzecz wytworzona przez podatnika, a nie np. przez kontrahenta, z zastrzeżeniem doktrynalnym, że za rzecz „nową” można uznać także produkt dotychczasowy, ale zmodernizowany. Z kolei za koszty poniesione z tytułu zwiększenia przychodów ze sprzedaży tych produktów uznaje się koszty:

 • uczestnictwa w targach (poniesione na organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatników oraz na zakwaterowanie i wyżywienie pracowników i podatnika);
 • działań promocyjno-informacyjnych (w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów);
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów (w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych);
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu (a także w celu składania ofert innym podmiotom).

Czy każdemu podatnikowi należy się ulga?

Przepisy wprowadzające ulgę na ekspansję, zawarte w Ustawie o PIT i Ustawie o CIT, spotykają się zazwyczaj z restrykcyjną wykładnią fiskusa, przykładającego szczególną uwagę do literalnego brzmienia przepisów. Znajduje to odzwierciedlenie w uzasadnieniu interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 sierpnia 2023 r. sygn. 0112-KDIL2-2.4011.85.2023.2.MM, w której stwierdził on, że spółka cywilna przekształcona w spółkę z o.o. nie ma prawa do ulgi na ekspansję. Wynika to z faktu, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, chociaż jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez wspólników w formie spółki cywilnej, w rozumieniu przepisów wspomnianych wcześniej ustaw nie jest z nią podmiotowo tożsama pod względem podatku dochodowego. Podatnikiem przed przekształceniem byliby wspólnicy spółki, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podlegające reżimowi Ustawy o PIT, natomiast podatnikiem po przekształceniu będzie sama spółka z o.o. opodatkowana zgodnie z przepisami Ustawy o CIT. Warunkiem uzyskania ulgi jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w ciągu dwóch lat od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty z tytułu zwiększenia przychodów. Natomiast w podanym stanie faktycznym koszty poniosła spółka przed przekształceniem, czyli inny podmiot niż spółka, która miałaby otrzymać ulgę na ekspansję.

Co w przypadku kontrahentów?

Zgodnie z art. 26gb ust. 2 Ustawy o PIT produkt, którego dotyczy ulga na ekspansję, to rzecz wytworzona przez podatnika. Nie ma zatem możliwości, aby działalność wytwórcza powierzona np. kontrahentowi mogła zostać objęta ulgą. Wykładnię taką przyjął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w uzasadnieniu interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2023 r. sygn. 0111-KDWB.4010.25.2023.2.AZE, która dotyczyła producenta odzieży zlecającego wytworzenie ok. 2% całkowitej produkcji ubrań podmiotowi zewnętrznemu. W związku z tym, spółka nie miała możliwości skorzystania z ulgi na ekspansję w odniesieniu do całości kosztów produkcji, a jedynie do tej części, której proces produkcyjny nie został powierzony kontrahentowi.

Diabeł tkwi w szczegółach

W tej samej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę na problematykę prowadzenia działalności promocyjnej. Zgodnie z art. 18eb ust. 7 pkt 2 Ustawy o CIT odliczeniu w ramach ulgi mogą podlegać tylko te koszty, które zostały poniesione na czynności promocyjno-informacyjne, które w sposób bezpośredni służą promowaniu oraz informowaniu o konkretnych produktach podatnika. W tym stanie prawnym nie jest możliwe, aby przedsiębiorca nabył prawo do ulgi na ekspansję, jeżeli wdrażane przez niego działania przyczyniają się do zwiększenia popularności całej spółki, zamiast pojedynczych nowych produktów. Zgodnie z wyrażonym stanowiskiem Dyrektora odliczeniu może podlegać tylko ta część kosztów, która czyni zadość postanowieniom ustawy.

Nietrudno o kłopot

Ulga na ekspansję z pewnością może w znaczący sposób wspomóc przedsiębiorców, którzy ponoszą koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży nowych produktów. Problem jednak polega na tym, że obecnie zaledwie wąskie grono podatników może z takiej ulgi skorzystać, biorąc pod uwagę sposób interpretacji przepisów przez fiskus. W znakomitej większości przypadków o tym, czy ulga zostanie przyznana, decyduje szczegół. Konieczność odpowiedniego ukierunkowania działań promocyjnych, wytwarzanie w ramach własnego przedsiębiorstwa to tylko nieliczne z możliwych ograniczeń, o których podatnikom trudno się dowiedzieć.

Podsumowanie

W związku z powyższym, przed podjęciem konkretnych kroków, warto skonsultować się z doradcą i uzyskać interpretację indywidualną chroniącą podatników korzystających z tego rozwiązania. Jak widzimy nietrudno o sytuację, w której możliwość skorzystania z ulgi może zostać zanegowana. Jednak podjęcie działania zabezpieczającego prawidłowe skorzystanie z ulgi może przynieść wymierne korzyści. Działu Prawa Podatkowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy służy merytorycznym wsparciem także w kwestii uzyskania ulgi na ekspansję. Skontaktuj się z nami!

Autor artykułu

Jakub Gałuszka
Aplikant adwokacki
e-mail: j.galuszka@siw.pl

Od początku swojej kariery związany z prawem podatkowym i gospodarczym. Swoją dotychczasową praktykę odbywał w kancelariach prawnych oraz firmach zajmujących się doradztwem podatkowym.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:

  Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]

  Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: