Najważniejsze zmiany w przepisach prawa podatkowego od 2024 roku

KSeF, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców od 2024 r.
19 grudnia 2023
Obowiązkowy KSeF jednak nie w 2024 roku – jest decyzja Ministerstwa Finansów
30 stycznia 2024

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa podatkowego od 2024 roku

Ustawodawca przewidział w nadchodzącym roku wiele kluczowych zmian w przepisach prawa podatkowego. Niewątpliwie największe piętno w kolejnym roku podatkowym odciśnie na podatnikach fakt wejścia w życie (po okresie zawieszenia) podatku minimalnego oraz obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Warto przygotować się także na pozostałe zmiany w polskim systemie podatkowym.

Mikrorachunek podatkowy

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w listopadzie bieżącego roku projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.Ma ono zastąpić dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie z dnia 26 października 2022 roku. Projekt rozporządzenia obejmuje rozszerzenie katalogu podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których rozliczenie powinno być dokonywane za pomocą mikrorachunku podatkowego. Dodano w nim m. in. pozycję CIT-8FR dla podatku dochodowego od osób prawnych dla płatności wynikającej z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej. Dodano również pozycję VAT-14 dla podatku od towarów i usług wynikającego z obowiązku zapłaty w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Szczegółowe wyliczenie znajduje się w załączniku do wymienionego wyżej projektu rozporządzenia. Podkreślenia wymaga jednocześnie fakt, że przedmiotowy akt jest jeszcze procedowany przez ustawodawcę. Niemniej, zgodnie z jego treścią, ma on wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Wówczas stanie się ono obligatoryjne dla wszystkich czynnych podatników VAT. Wyszczególniono też pewne kategorie podatników, wobec których obowiązek wystawiania faktur przy pomocy KSeF został odroczony w czasie.

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który w całości poświęcony jest tematyce KSeF – link.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)        

Od 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie przepisy regulujące podatek minimalny. Podatnicy, którzy byli zobowiązani do zapłaty podatku minimalnego, zostali zwolnieni z tego obowiązku na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2024 roku, a zakończy się po dniu 31 grudnia 2023 roku, zwolnienie stosuje się do końca tego roku podatkowego. Oznacza to, że w sytuacji, w której u danego podatnika rok podatkowy trwa na przykład od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku, to zwolnienie z opodatkowania tegoż podatnika podatkiem minimalnym stosuje się do końca jego roku podatkowego, czyli do 31 maja 2024 roku.

Podatek skierowany jest do spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, albo osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych, w wysokości nie większej niż 2% (tzw. próg rentowności).

Jednocześnie, przy obliczaniu straty albo udziału dochodu w przychodach, o których mowa wyżej, nie uwzględnia się między innymi zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów opłat ustalonych w umowie leasingu, czy też 20% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (przedmiotowy katalog jest jednak dużo szerszy).

Stawka podatku minimalnego wynosi 10% podstawy opodatkowania. Ustawa przewiduje dwa sposoby obliczania podstawy opodatkowania – podstawowy i uproszczony.

W ramach sposobu podstawowego na podstawę opodatkowania składa się suma:

 • kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym;
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (z wyjątkiem, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami) kosztów finansowania dłużnego w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną ze wzoru;
 • a także kosztów wskazanych w ustawie (w tym: usług doradczych, usług reklamowych) poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według wzoru wskazanego w ustawie.

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania stanowiącej kwotę odpowiadającą 3% wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. O wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, za który dokonał takiego wyboru.

Ustawodawca przewidział jednocześnie obszerny katalog podmiotów zwolnionych z opodatkowania podatkiem minimalnym. Oznacza to, że nie zostaną oni objęci podatkiem minimalnym, chociażby spełnili wskazane w ustawie przesłanki. Zaliczył doń między innymi przedsiębiorstwa finansowe, małych podatników CIT, jak również podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym. Należy przy tym mieć na uwadze fakt, iż w przedmiotowym katalogu mieszczą się także inne podmioty.

Podatki i opłaty lokalne

Wraz z początkiem nowego roku nastąpi wzrost stawek maksymalnych podatków określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w tym dla podatku od nieruchomości, których zestawienie prezentuje się następująco:

gruntystawka za 2023 rokstawka za 2024 rok
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków1, 16 zł od 1 m2 powierzchni  1,34 zł od 1 m2 powierzchni  
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,79 zł od 1 m2 powierzchni6,66 zł od 1 m2 powierzchni
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,61 zł od 1 m2 powierzchni0,71 zł od 1m2 powierzchni
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego3,81 zł od 1 m2 powierzchni4,39 zł od 1 m2 powierzchni
budynki lub ich części  
mieszkalne1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej1,15 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej28,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym13,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej15,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej6,76 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego9,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej  11,17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

Należy zwrócić uwagę na to, że wymienione wyżej kwoty są stawkami maksymalnymi. Zgodnie zaś z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, to rada gminy w drodze uchwały określa ostateczną wysokość stawek podatkowych, zasady ustalania i poboru a także terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w niniejszej ustawie. W praktyce oznacza to zatem, że nie wszyscy podatnicy zobligowani będą do płacenia najwyższych stawek, ale należy spodziewać się, że w przyszłym roku ciężary podatkowe w tym zakresie mogą wzrosnąć.

Podsumowanie

Niewątpliwie największe zmiany w nadchodzącym roku wprowadzone zostaną na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku tej pierwszej, wprowadzony zostanie obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla czynnych podatników VAT. Z kolei na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od nowego roku wejdzie w życie zawieszony dotychczas minimalny podatek dochodowy. Ponadto, ustawodawca przewidział podwyższenie stawek maksymalnych na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Na dzień sporządzania niniejszego artykułu procedowany jest także projekt rozporządzenia rozszerzający katalog podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych wpłacanych na mikrorachunek podatkowy. Chcesz wiedzieć więcej? Nasi eksperci od prawa podatkowego są do Twojej dyspozycji.

Źródło
 1. Załącznik do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych z dnia 8 listopada 2023 roku
 2. Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 3. Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024

Autor artykułu

Kamil Książek
Aplikant radcowski
e-mail: k.ksiazek@siw.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami:

  Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie. [czytaj dalej]

  Uważasz, że artykuł jest interesujący? Udostępnij go: