Firma

13 stycznia 2017

Zakaz konkurencji Członka Zarządu

Członek Zarządu spółki kapitałowej, zgodnie z dyspozycją przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, posiada zakaz uczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej albo jako […]
9 stycznia 2017

Koniec anonimowości akcjonariuszy spółek niepublicznych ?

W spółce akcyjnej (i komandytowo-akcyjnej) akcje mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. W krajowym rejestrze sądowym nie ma obowiązku ujawniania danych akcjonariuszy, niezależnie od […]
3 stycznia 2017

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Przesłanką powstania odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania jest bezskuteczna egzekucja z majątku spółki.
13 grudnia 2016

Niekorzystne zmiany odnośnie zaliczania uprzednio akceptowanych kosztów prowadzenia bloga…

Niekorzystne zmiany odnośnie zaliczania uprzednio akceptowanych kosztów prowadzenia bloga jako kosztów prowadzenia działalności gospodarczej [...]