CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?
 • Pomagamy zidentyfikować rodzaje sytuacji lub konkretne zdarzenia, w których powstaje obowiązek raportowania schematów podatkowych,
 • Pomagamy w prawidłowym oraz efektywnym wykonywaniu obowiązków raportowych i informacyjnych,
 • Opracowujemy procedury mające na celu eliminację ryzyka niewypełnienia obowiązku zaraportowania schematu podatkowego,
 • Prowadzimy szkolenia dedykowane oraz konsultacje w zakresie MDR,

CZYM JEST OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH (MDR)?

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące raportowania o schematów podatkowych (MDR- Mandatory Disclosure Rules).

Regulacja dotyczy podmiotów uzyskujących korzyść podatkową w wyniku uzgodnienia, podmiotów zawodowo działających w obszarze doradztwa podatkowego (kancelarie prawne, spółki doradztwa podatkowego itp.), jak również podmiotów pośredniczących przy dokonywaniu uzgodnień. Zatem podmioty uczestniczące w tego rodzaju zdarzeniach mają obowiązek odpowiedniej identyfikacji schematów podatkowych oraz ich terminowego zgłaszania.


CO OBJĘTE JEST OBOWIĄZKIEM RAPOROWANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH?
 • Zasadniczo schematami podatkowymi są uzgodnienia, które pozwalają na generowanie korzyści podatkowych lub/i spełniają tzw. cechy rozpoznawcze (przesłanki) określone w Ordynacji podatkowej.
 • Co do zasady obowiązkiem raportowania objęte są wszystkie zdarzenia zaistniałe po 1 stycznia 2019 r.
 • Przepisy mają jednak moc wsteczną, co oznacza że raportowaniu podlegają również:
  • schematy transgraniczne zaistniałe w 2018 roku - jeśli pierwszej czynności związanej z wdrożeniem dokonano po 25 czerwca 2018 r.,
  • schematy krajowe zaistniałe w 2018 roku – jeśli pierwszej czynności związanej z wdrożeniem dokonano po 1 listopada 2018 roku.

SANKCJE ZA NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 • Brak stosowania przepisów o raportowaniu schematów podatkowych lub nieposiadanie właściwej wewnętrznej procedury może zrodzić dotkliwe konsekwencje podatkowe, a także skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.
 • Sankcja dla podatników, przedstawicieli spółek, w szczególności członków zarządu, księgowych oraz pozostałych osób zajmujących się podatkami sięga kwoty 21,6 mln zł.
 • Kara za niedopełnienie obowiązku wprowadzenia procedury wewnętrznej wynosi do 2 mln zł.
 • Sankcja za nieposiadanie procedury MDR może wynieść do 10 mln zł w przypadku, gdy przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,