Prawo korporacyjne

1 lutego 2016

Zagraniczne podmioty oferujące usługi maklerskie

W stanowisku z dnia 30 listopada 2015 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zauważył, że przez ostatnich kilka lat zwiększyła się aktywność zagranicznych podmiotów oferujących usługi na […]
28 stycznia 2016

Przedawnienie roszczenia o wypłatę dywidendy

Jednym z bardziej interesujących orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy w 2015 r. była uchwała podjęta 18 czerwca 2015 r., w sprawie III CZP 31/15. Sąd Najwyższy […]
25 stycznia 2016

Komisja Nadzoru Finansowego musi respektować wolę uczestników funduszy inwestycyjnych

Organ administracji publicznej nie może odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy podmiot wnioskujący o wszczęcie postępowania administracyjnego wskazał przepisy prawa, które w jego ocenie świadczą […]
21 stycznia 2016

Firmy inwestycyjne ujawnią informacje dotyczące ich klientów organom kontroli skarbowej…

W dniu 23 grudnia 2015 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał pisemne stanowisko w sprawie prawnych podstaw żądań ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu przepisów […]
18 stycznia 2016

Przedłużenie mandatów członków zarządu sp. z o.o. w sposób dorozumiany

Zgodnie z art. 202 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej również jako: „KSH”), jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa [...]
14 stycznia 2016

Klauzula obejścia prawa podatkowego do przyjęcia w trybie pilnym

W ostatnich dniach 2015 r. resort finansów przekazał do konsultacji publicznych projekt ustawy wprowadzającej do Ordynacji podatkowej tzw. generalną klauzulę obejścia prawa podatkowego. Na podstawie tych […]
10 stycznia 2016

O czym warto pamiętać planując dziedziczenie swojej firmy?

Statystyki pokazują, że rodzinny biznes przechodzi w zewnętrzne ręce średnio w trzecim pokoleniu. Dlatego przy planowaniu dziedziczenia warto pamiętać, że samo napisanie testamentu nie zawsze prowadzi […]
2 grudnia 2015

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych od 1 stycznia

Od początku 2016 r. istotnie zmienią się zasady wydawania interpretacji podatkowych przez władze skarbowe. Główna różnica będzie polegać na wzroście znaczenia interpretacji ogólnych. Z tego względu […]
14 października 2015

Automatyczna wymiana informacji nabiera realnych kształtów

W ubiegłym tygodniu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Ma to być ustawa implementująca […]
28 września 2015

Ustawa wdrażająca zasady FATCA uchwalona przez Sejm

W piątek Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą zasady wypełniania przez Polskę obowiązków wynikających z umowy międzynarodowej podpisanej z USA dotyczącej przekazywania rządowi Stanów Zjednoczonych danych o [...]
19 września 2015

Większe obowiązki w dokumentowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi od 2017 r.

Sejm uchwalił ustawę zmieniającą przepisy o podatkach dochodowych (PIT i CIT), obecnie dokument trafił do Senatu. Najważniejsze zmiany, dotyczące znacznie rozbudowanych obowiązków w zakresie dokumentowania transakcji […]
23 lipca 2015

Aport z agio uchwała NSA

Dnia 20 lipca 2015 NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (II FSK 1772/13) zgodnie z którą organy podatkowe nie są uprawnione do weryfikacji wartości nominalnej […]
13 lipca 2015

Organy podatkowe będą rozstrzygać na korzyść podatnika (?)

W piątek Sejm uchwalił nowelizację do ordynacji podatkowej, w myśl której nie dające się usunąć wątpliwości co do interpretacji prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. […]
26 czerwca 2015

Wniesienie aportem nieruchomości a forma umowy spółki jawnej…

Zgodnie z artykułem 23 kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Jednocześnie kodeks spółek handlowych nie zawiera jakiejkolwiek regulacji […]
22 czerwca 2015

Komisja Europejska podejmuje temat podatkowy

W ubiegłym tygodniu Komisja przedstawiła plan działania, którego celem jest – zgodnie z deklaracjami twórców planu – sprawiedliwsze, bardziej wydajne i bardziej sprzyjające rozwojowi gospodarczemu opodatkowanie […]