Spółka w Polsce

Tradycyjna rejestracja spółki

Kodeks spółek handlowych przewiduje wiele form organizacyjno-prawnych, umożliwiających prowadzenie przedsiębiorstwa. Najpopularniejszym rodzajem spółki w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstanie spółki z o.o. – w myśl art. 163 KSH – wymaga zawarcia umowy spółki lub sporządzenia aktu założycielskiego przez co najmniej jednego założyciela oraz wniesienia przez wspólników całego kapitału zakładowego, który zgodnie z art. 154 § 1 KSH powinien wynosić co najmniej 5.000 PLN.

Ponadto, należy powołać zarząd, czyli organ reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej bieżące sprawy. Wspólnicy w umowie spółki mogą także ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, albo oba te organy. W przypadkach określonych w ustawie, powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obligatoryjne.

Celem zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania organizmu jakim jest przedsiębiorstwo i aby osiągnąć porządek pozwalający szybko i efektywnie podejmować trafne decyzje gospodarcze, niezbędnym jest również zbudowanie ładu korporacyjnego i ustalenie odpowiedniej wewnętrznej struktury organizacyjnej. Jednocześnie nie należy zapominać o konieczności zapewnienia mechanizmów ochronnych, prewencyjnych, eliminujących czynniki ryzyka związane z podziałem kompetencji w firmie.

Rejestracja spółki z o.o. w tradycyjnym trybie, tj. z notarialną formą umowy spółki, daje możliwość dostosowania treści tej umowy do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy. Dzięki odpowiedniemu ładowi i strukturze, możliwe jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów, pozwala wdrażać ład odpowiadający rozmiarom i potrzebom określonego przedsiębiorstwa. Wszystko dzięki badaniu jego charakterystyki, potrzeb i celów, a także dialogowi ze wszystkimi zainteresowanymi.

Warto podkreślić, że Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy, świadczy kompleksową obsługę prawną nie tylko w zakresie rejestracji spółek kapitałowych, tj. spółki z o.o. i spółki akcyjnej, ale także spółek osobowych - spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Świadczymy również pomoc w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, również z punktu widzenia podatkowego.

Rejestracja w trybie S24

W obecnym stanie prawnym spółkę jawną, spółkę komandytową oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować również w trybie S24, tj. przy użyciu wzorca umowy takiej spółki, udostępnionego w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości. Opisywana procedura umożliwia uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym bez konieczności sporządzania umowy spółki w formie aktu notarialnego (w przypadku spółki komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością), tym samym pozwala uniknąć kosztów notarialnych. Ponadto, procedura rejestracji spółki w tym trybie trwa o wiele krócej niż w trybie tradycyjnym i w praktyce wpis w rejestrze uzyskuje się do 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia stosownego wniosku. Warto wskazać, że w niektórych sądach, możliwa jest rejestracja nawet w 24 godziny!

Rejestracja spółki w trybie S24 nie daje jednak wspólnikom tylu możliwości w zakresie brzmienia poszczególnych zapisów umowy spółki, gdyż mogą oni korzystać wyłącznie ze „standardowego” wzorca takiej umowy. Również zmiana umowy spółki może nastąpić wyłącznie w zakresie tzw. postanowień zmiennych, a możliwe do wprowadzenia zapisy nie zawsze są satysfakcjonujące dla wspólników. Ich decyzja co do sposobu rejestracji spółki powinna być zatem poprzedzona szczegółową analizą zalet i wad poszczególnych rozwiązań.

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy pomoże Państwu wybrać sposób najbardziej efektywny w danych okolicznościach faktycznych i przeprowadzić procedurę rejestracji możliwie szybko.

Siedziba spółki

Siedziba spółki może zostać zarejestrowana w naszym biurze znajdującym się w centrum Warszawy. Nasza oferta skierowana jest do firm polskich i zagranicznych, które zorientowanie są na prowadzenie biznesu na najwyższym poziomie bez ponoszenia wysokich kosztów prowadzenia biura pod prestiżowym, warszawskim adresem.