Zarządca sukcesyjny

ZARZĄDCA SUKCESYJNY. ZABEZPIECZ SWOJĄ FIRMĘ NA WYPADEK SWOJEJ ŚMIERCI

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG? Zastanawiasz się co stanie się z Twoim biznesem po Twojej śmierci? Brak podjęcia odpowiednich działań zabezpieczających w kluczowym momencie funkcjonowania firmy może doprowadzić do jej upadku.

Od niedawna prawo pozwala na powołanie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarządcy sukcesyjnego, tj. podmiotu, który zapewni niezachwiane kontynuowanie biznesu od chwili śmierci przedsiębiorcy do momentu przekazania firmy spadkobiercom.

Dogłębna znajomość przepisów prawa, a także wiedza ekonomiczna połączona z biznesowym punktem widzenia, to klucz do racjonalnego oraz fachowego zarządu sukcesyjnego działalnością gospodarczą. Posiadamy zarówno wieloletnie, bogate doświadczenie w tworzeniu oraz wdrażaniu planów sukcesji w firmach rodzinnych, jak i rozległą wiedzą na temat potencjalnych czynników ryzyka skierowanych przeciwko uczestnikom sukcesji.

Szukasz zarządcy sukcesyjnego dla swojej firmy? Oferujemy Ci usługę polegającą na pełnieniu funkcji zarządcy sukcesyjnego. Gwarantujemy, iż nad Twoją firmą czuwać będą doświadczeni oraz wykwalifikowani specjaliści, którzy zapewnią kontynuowanie działalności w dotychczasowym zakresie oraz płynne przekazanie biznesu następcom prawnym. W naszym zespole posiadamy szeroki wachlarz specjalistów legitymujących się najwyższymi kwalifikacjami z zakresu prawa, podatków, finansów i zarządzania majątkiem. Do naszego zespołu należą m.in. adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci oraz rzeczoznawcy majątkowi.

Dzięki owocnej współpracy z wieloma klientami, wiemy, iż każdy biznes jest unikatowy i potrzebuje indywidualnego podejścia. Specjalizujemy się w opracowywaniu strategii pod konkretnego klienta, a co za tym idzie wyborze najkorzystniejszych rozwiązań. Korzystając z naszych usług, unikniesz niepewności co do tego co stanie się z firmą po Twojej śmierci.

Powołaj zarządcę sukcesyjnego już teraz i zapewnij bezpieczną przyszłość swojej firmie!

Kim jest zarządca sukcesyjny?

Zarządca sukcesyjny to podmiot ustanowiony przez przedsiębiorcę indywidualnego lub jego spadkobierców, którego zadaniem jest prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku, a także umocowanie do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Od chwili ustanowienia śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

W ramach wykonywania swoich obowiązków zarządca sukcesyjny może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych dotyczących tego przedsiębiorstwem.

W granicach swojego umocowania zarządca sukcesyjny może wykonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwa w spadku wymagana jest zgoda spadkobierców.

Co szczególnie istotne, zarządca sukcesyjny może wykorzystywać do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zezwolenia, koncesje i licencje przysługujące dotąd zmarłemu przedsiębiorcy.

Jak i kiedy powołać zarządcę sukcesyjnego?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może powołać zarządcę sukcesyjnego w dowolnej chwili swojego życia. Po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny może zostać powołany także przez spadkobierców przedsiębiorstwa w spadku. Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego konieczne jest:

  1. powołanie zarządcy sukcesyjnego;
  2. zgoda osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;
  3. dokonanie wpisu do CEIDG.

Jeżeli przedsiębiorca powoła za życia zarządcę sukcesyjnego, zarząd sukcesyjny zostanie, co do zasady, ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać, że szczegółowe warunki pełnienia obowiązków przez zarządcę sukcesyjnego, w tym szczegółowy opis obowiązków, zakres czynności przekraczających zwykły zarząd, procedura uzyskiwania zgody spadkobierców na dokonanie czynności, wysokości oraz warunki wynagradzania, powinny być uregulowane w odrębnej umowie zawartej z zarządcą sukcesyjnym.

Jaka jest odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego?
Zarządca sukcesyjny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną spadkobiercom, zapisobiercy windykacyjnemu, małżonkowi przedsiębiorcy lub osobom trzecim na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.
Jak odwołać zarządcę sukcesyjnego?
Przedsiębiorca może odwołać ustanowionego przez siebie zarządcę sukcesyjnego w każdym czasie w drodze pisemnego oświadczenia. Po śmierci przedsiębiorcy, zarządca sukcesyjny może być odwołany za zgodą osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 1/2.